closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de verdere meesters het schrijven

van koopbriefjas g’interdiceert

resumptie van een Extract tot de

verkiesing van collegianten en Our„

„ger officiers.

65:

„Iaarlijksen

gecommitteerd werdende leden Iaerlijkse tot ’t bijwonen der, Examinatie door

den kerken raad van alle schoolmeesteren in ’t gemeen aen deselve uijt speciale

last deser regering tot een permanente ordre te doen strekken, hun althoos en

gehelijk van ’t passeren van coop ofte verpand briefje van landen ’t zij dati off zog

genaemde tatanaman= dousons /als strijdig tegens de placaten te onthouden, en

voorts zich mede nooit, tot ’t schrijven van iets tot enigen publijque acte, buij„

„ten voorkennis en mede te kening van de hooft regenten der negorien waar

bescheijden zijn, in te laeten, op peena van andersins uijt den dienst geset, off nae

vereijs van zaeken gecorrrigeert te werden,

Ingekomen en geresumeert zijnde de Jaarlijks Nominatie, bij rade van Ius„

titie op den 19: der I=o gepasseerde maand Ianuarij in steede van overledene mitsg

haaren tijd in de respective collegies, en onder de burger officiers uijt gedient hebbende

collegianten luijdende als volgt,

Donderdag Den 19:' Januarij A:o1758:

Preesentibus omnibus:

Na 't aanroepen van gods heijlige naam, proponeerde den E: President, dat de„

wijl„g gedenk= en vierdag van Amboinas verovering, zullende wesen den 23:

februarij deses Jaers, en dus heel kort op handen is, op welke volgens met hode

de respective collegianten en burger offocieren welkers twee Jaeren tijt als

dang’expireert zullen weesen, verwisseld, en in derselver steede na vereijsch

en tijds gelegentheijd, andere persoonen moeten verkooren werden, het dier„

„halven dienstig was omme thans te treeden tot denominatie van een

dubbeld getal zodanige persoonen, als 'er geoordeelt zullen werden daar

toe bequam te zijn, leggende tegelijk over ter inlijvinge bij dese de vol„

gende,

Lijst der Respective Collegianten, en Burger=

officieren, mitsgaders weesmeesteren, aanthoonende

hoe lange deselve tot den 23: febr: A=o 1758: haare functien

zullen hebben bekleed naementlijk:

In den E: agtbaeren Raad van Iustitie;

den E: oppercoopman en secunde de„

„ses gouvernements, mitsg=s president

Petrus van Iongstal

manhaften capitain militair

en permarent Lid. . . . . . Abraham Francois Boudouin

ondercoopman en Zoldij boekh:r . . . . . . . . . .

Jacobus Olivier

_=o

Petrus Wernher

den.