closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de chineesen zullen bij affictie van

biljeten Haar Hoog Ed=s ordre werde,

tekent gemaekt op de aan haar vergun„

de vaart,

zo mede nopens het aan nemen

van coelijs.

ter secretarij zullen vroegtijdig

drie stel resoluties &=a in gereed„

heijt werden gebragt.

Haar Hoog Edelh=s remarque

omtrent de restanten

men kan niet vinden, dat hier

iets overtollig ter versendig is.

’t overschot van contanten &=a

zijn dikwijls niet voorte comen

tot het afschrijven van het gonting

„tie ’t Fortuijn, sal qualificatie

werden verbogt.

te adverteren Haar Hoog Ed=s interpraetatie hunner resolutie van den 13:' februarij 1756: ten verbod

omtrent den verkoop bij de vervoerders en aanbrengers van Arak, in dese en de provintien

van Ternaten en maccassar, in geen kleender fust of maal dan van een dem of

Bier pijp,

Gelijk ook om in ’t bijsonder de gesamentlijke alhier geseten handeldrijvende of wel

hialoupen of gontings houdende chinesen kennis te geven, dat niemand voortaen eni„

gen pasce ten vaart en handel Elders verleend sal werden, dan voor en al eer door

deselve telkens bevorens een steenoven van 5: â 6: laxa, of een kalk over

van 30: lasten gestookt, en aan d’ E: comp:, goed en deugdsaem, gelevert sal heb„

ben tegens den gewonen betaeling, tot den spoedigsten vordering vande thans onder

handen sijnde werken, waer toe teffens almede verstaan wierde bij billiet

te denuntieren, dat iemand genegen sijnde daar toe in persoon zijnen arbeijd,

dan wel dien van lijfeijgenen ofte slaven te doen lenen, men de sulke in dienst

sal nemen, tegens 3: stver=s 'Jdaegs voor den tijd zoo lange nodig, off een jegelijk

zelfs /: dogh niet minder off korter dan voor een lopende maand:/ begerigh, is en

verkiesen sal willen;

Terwijl insgelijks de vereijste attentie ter secretarij alhier gerecommandeert

wert, dat sjaarlijks genoegh vroegtijdigh in gereedheijt gebracht werden, 3: stel

der resolutien, en bijlaegen, off in ’t kort alle chartres van enigen consideratie

die in de brieven ten beroep gementioneerd werden, een stel geschreven op kleen

en 2: d=o op groot formaet papier, ten versending zoo nae de hoofd plaatse

als verder aan de h=ren m=rs in ’t Patria,

voorts ter tegenswoordige gelegentheijt, op remarque van haar hoog Ed=s

omtrent ’t accressement onser restanten, sub ult=o aug=s p=to tot een

Capitael van ƒ 389078: 19: 9: boven die des jaers bevorens tot ƒ 366376:18:

waer van de vermindering doenmaels noch gerecommandeert is, en thans

gerepeteert werd speciael eens ter hand genomen sijnde, ene attente resump„

„tie der boeken; zoo is verstaan alhier aantekenen, en ten voorkoming

van alle ongenoegens, haar hoog Ed=s eerbiedig te verclaeren, dat men

„belangende enig reel, en bruijkbaer effect, niets kan vinden, dat als over„

tollig gemenageert ofte versonden soude kunnen werden, en teffens mede

nedrich in bedenking te geven dat belangende ’t overschot van contanten,

in den gegisten afbetaeling der nagulen, den telling van meer off minder

gelden op wissel; restant verblijvende negotie = goederen, en diergelijke

dikwijls /:gelijk Jongst :/ toevallig, dusdanige verschillen te ontstaen

komen, die niet wel zijn voor te komen; met bijgevoegd versoek

dat gequalificeert sullen mogen werden, ’t A=o p=to ingekogt, en teffens

op den hoek van Tial verongelukt gontingje 's fortuijn als verloren

afte schrijven; Terwijl tot een duijdelijker en klaerder vertoning aller

waere.

Enag