closeTerug naar inventaris

Transcriptie

i

tzet zoude

20„

ste

ul

den onder coopman Olivier sal 2: p=r c„o

uijt het middel van be„

staen trekken.

den Coning van Bantam

sal het versoek van olivier

bekent gemaekt werden.

versoek tot het leveren

van de ingereetheijt ge„

bragte fine oliteijten

de Eyschen van Eenige Iaeren

Voor de andere te slaen, om

daer na de leverantie te doen

twee leedig versoek der schip

„pers,

81:

vinden van ’t aandeel. dat door hem al voor Jaeren uijt ’t gewone middelen van

bestaan getrokken is, met versoek dat daar van voorts ganderen, dan wel

dient wegens hem ’t favorabelste voorschrijvens aan haar hoog Ed:s gegund

gelijk ook ten anderen dat wijl hij suppl=t aan den Pang

mogte werden.

„herang Muhamat zoon van den hier zijnde gewesen coning van Bantam

een somma van rd=s 150: op versoek gecrediteert en den daar van zijnde

obligatie aan desselfs vaeder voorm: zijn hoogheijt, op declaratie van den

selven gesien hebbende, dien schuld te willen voldoen, had overgegeven dogh

dat echter daar op alleen niets gevolgt, maar zelfs thans, dien obligatie

te zoek geraekt, en dus ook hij tot noch van betaeling verstoken gebleven

waere met instantie, dat dese vergadering, hem ten recouverering van

dat zommatje de behulpsaeme hand zoude willen bieden: zoo wierd over

’t een en ander gedelibereert zijnde, verstaan ’t voorm: sijn suppl=tos eerste

vertoog aan haar hoog Ed=s voor te draegen, en intussen tot derselver naede„

ren dispositie hem te laeten gauderen van sodanig aandeel uijt ’t gewoone

middel van bestaan, als desen jaere hem reeds ten dese eigen geworden is,

en bij ’t slot des boekjaers verder zoude kunnen werden toegedeelt;

Terwijl ten aansien van ’t tweede versoek wierde goed gevonden om door

onsen secretaris zijn hoogheijt den gewesen koning van Bantam daar

van de vereijste kennis te laeten geven tot desselfs andwoord, en verhoopte

gemaekelijkste, zoo wel als reputatieuste proceduires,

Door den manipas resident Robbert Maertens, en opper Chirurgijn

deses Casteels Gerrardus Hengeveld bij request te kennen gegerven zijn,

„de dat vermits op ordre, zich in staat hadden gesteld om te kunnen voldoen,

aan de gewoonlijk 'sjaarlijks van de hooft plaatse ontvangen werden den Eijs

van Coulij Sawang, Sassefras en Caeijo Poetij olij thans ten leedwesen

verneemen, dat van zulks geen Eijs gedaan waere en dus zijl: zomwijlen

tot hunne schadens daar mede zoude kunnen belemmert blijven met versoek

dat derhalven voor dit mael daar van ontlaest mogten werden, zoo

wierd hier over gesproken, uijt Consideratie dat genoegh regulier, sjaarlijks

g’eist en die oliën ./. die al vrij wat moeijte in ’t bij een haelen van ’t hout, en ’t

stoken vereijsen ./. nooit op een stel en sprong te bekomen sijn verstaan de

g’eiste quantiteijt van 18:' Iaeren door den anderen te slaan en den E:

oppercoopman te qualificeren ’t daar uijt profluerende pro rata

desen jaere noch aan te nemen, dogh ook te gelijk hun suppl=t

te waarschouwen met dien distelatie maar tot naedere

ordres te supercederen,

Door de overheeden der hier ter rheede leggende scheepen vosmaer, en Vrouwe

Elisabeth.