closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klagt

/0

P

den

Ins

resumptie van ’t rapport der

confrontatie op de negotie boeken

de besluijten staan in margine

aangeteekent.

Ten beteren attentie in ’t verrich„

ten van de in desen vermelde

een jegelijks diensten is verstaan

dese abuijsen te doen vergoeden

door den genen wien ’t opmaeken

deser ordon=tie incumbeer

Ingekomen en geresumeert zijnde het schriftelijk Rapport der Boekhou„

„ders Ian Hendrik Knop, en Anthonij Diederik Mourits die Expres„

„se benoemd zijn geweest tot Confrontatie en Examinatie der afgeslotene

negotie boeken deses gouvernements van Iaare 1757:en onder gerecomman„

„deerde stipte observantie van haar hoog Ed=s ordres van 30:' Iulij 1753:

zoo zijn nae overweging van het nodige daar over van post tot post sodae„

nige besluijten genomen als in margine van het hier onder g’inse„

reert Rapport staan aangeteekent,

Rapport Aan den wel Edele agtb: Heer

Meiert Johan van Idsinga

gouverneur en Directeur deser Provintie be„

nevens de verdere Leeden in den achtb: raad van Politie,

Wel Edele Achtbaere Heer en Heeren,

In observantie van uwel Ed: achtb: hoog g’Eerde schriftelijke ordre

van den 16: aug=s d’ A=o p=to, omme de Jongst geslootene negotie boeken deser

Provintie van A=o 175 8/9:en en te Examineeren, nae die door haar hooge Regeering

van nederlands India overgesonden circulaire ordre de dato 30:' Iulij 1753:

en ampliatie van den 19:' october desselven Iaers, hebben wij onderteekenden ons

vervoegd in het negotie Comptoir, en aldaar met de meeste oplettentheijd,

en vereijschte accurattesse, onder het sluijten van gem: boeken nagesien,

en tegens de maandelijkse reeck van d’ administrateurs en baazen gecon„

„fronteerd, alle d’ordonnantien die door uwel Ed: agtb: en den wel Edelen

achtb: heer Gerardus Cluijsenaer in dat boekjaer zijn verleend, en deseve

met malkander Accord bevonden, egter eenige Erreuren ontdekt die de

opmaakers der ordonnantien incumbeeren, als

te veel verstrekt:

1757: primo Febr: door den geweezen cassier Ian

A=o

Constantijn Cruijpenning verstrekt en opgebragt

voor 27: Coppen militairen op de vier onderhoorige buij„

„ten Posten â ƒ 1:10: Costgeld voor de geheele maand

vide ordonnantie en cassa reecq:

1:

41: 10: en komt te bedraegen ƒ 40: 10:, gevolglijk

A=o 1757: P=mo Iunij door den p=l cassier Mattheus Bartog

verstrekt en opgebragt vide ordonnantie en Cassa reeck: aan en

voor 38: coppen mattroosen bescheijden op d’ Equpagie werf â: 15: stver.

ider, costgeld voor d’ Eerste halve maand

ƒ 28: 18:—: en komt uijt temaeken ƒ 28: 10: dus

1:

Transporteere

8:

—:

8: