closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gelijk ook om mits den toevalligen

ziekte van den chirurgijn mosse„

ros de nevenstaende te veel bij hem ont

vangen kostgelden, arak en rijst

door den selven te laeten

vergoeden.

P=rr Transport

A=o

1756: de dato 20: october aan 21: Coppen zeevaeren„

de persoonen, bescheijden op de Brigantijn d’ongehoorsam„

„heijt, Costgeld en randsoen verstrekt voor een maand en 10:

daegen, gereekend van de dato voormeld tot ult=o 9ber: en„

„de moesten met p=mo 9ber: eerst ontvangen hebben, dat gem:

Zeevaerende persoonen 18: daegen te veel genooten hebben,

bedraegende aan costpenningen

Ende aan randsoen 280: lb: rijst, 15: lb: zout, 17: kann: arack

en 5: kann: azijn, als mede den gesaghebber Daniel vervate

2/3. lb: booter en 2:e 3: kann: aracq

Dit

laast gem: heeft zijn oorsprong, om dat bovengenoemde

persoonen, wanneer met de Brigantijn d’ongehoorsaam„

heijt na macasser vertrocken, op den 21:' maij 1756: voor 5

maanden costgeld en randsoen genooten hebben Excepto

rijst niet meer als voor een maand / na dat op den 11:' maart

desselven Iaers, wanneer na Banda zijn vertrocken,

2: maanden costgeld en randsoen haaden ontvangen ge„

„reekend van Primo april tot ult=o maij /op maccas„

„ser g’arriveert zijnde, heeft den gesaghebber Daniel

Vervate, op den 20: Iunij aldaar voor 4: maeden randsoenen

van rijst ontvangen en gerekend van dato 20: Iunij tot den

20: october, daer doch desselfs randsoen tijd van rijst niet

was g’expireerd voor ult=o Iunij ende is alhier ook zodanig

gereekend van den 21:' maij, wanneer d’ordonnantie is ver„

leend, en moetende niet eerder als van P=mo Iunij gereekend worden.

174

A=o

J: de dato 21:' Iunij aan den derde chirurgijn Ian Hendrik

Mosseros, bescheijden op de pantjallang de peperthuijn door den

cassier verstrekt volgens cassa reeck: en specificatie voor z:

maanden costgeld en voor olijven olij

Als meede door den Pakhuijs opsiender verstrekt aan gem: Mosse„

„ros 9: kan arak en 80: lb: rijst voor maanden rand„

„soen gereekend als vooren van P=mo Iulij tot uw aug:s

Ende

op den 28: derselver maand heeft den onderchirurgijn

Abraham Smith meede ontvangen blijkens cassa

reeck: twee maanden costgeld â ƒ3: 13: 8: tot het bij

woonen der Cruijst:s met de pantjallang de Peperthuijn,

ende dus een derde- en een onderchirurgijn opge„

„bragt en Costgeld genooten voor de cruijs„

„togt,

Transporteere

20:

6:

12:

2:

93:

te veel verstrekt

8:

1

12.

2: —: