closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Com„

Sons

klagte

hoi

sch

alhoewel ’t in desen vermelde juist geen

weesentlijk voor of nadeel maekt,

zoo is egter dese remarque met genoe„

„gen aengenomen; en verstaen een

jegelijk die 't incumbeert te recom„

manderen, in alle zaeken van

zulk enen regulieren huijshouding

ook altoos een en deselve Extensie

bij ordon=ten en verdere papie„

„ren te observeren.

te veel verstrekt

20: 2:

ƒ

P=r Transport.

MB:/ deeze voorgemelde Perzoonen hebben een ider voor

5: maanden Costgeld en randsoenen ontvangen,

Egter is niet meer als 2: maanden opgebragt, om

dat ieder boekjaar zijn eijgen lasten moet draegen:/

Dit is oorspronkelijk, wijl den Eerst gemelden derden chi„

„rurgijn nae ontvangst van desselfs costgeld en rand„

„soen in het hospitael als impotent is gekomen,

wanneer den tweede genoemde tot verzulling in

desselfs plaats is gesteld, ende ook gelijk boven ver„

„meld costpenningen heeft ontfangen, Eerstgemelde

mosseros heeft in ’t hospitael geweest, tot med=e

Iulij, wanneer dat hij alhier weeder costgeld en rand„

soen heeft genooten, ende is gevoeglijk tot ult=o 9ber

dubbeld costgeld en randsoen aan hem verstreckt

2:

ƒ 20:

. . .

Somma.

Aangaende d’ordinaire maandelijxe verstreckingen door den Cassieraan

26. Coppen quartslieden, die den hoofdienst doen op de vier onderhoorige

buijten posten, zoo heeft den geweesen cassier Ian Constantijn Cruijpen,

ning in de maand September 1756: /:conform met d’ ordonnantie :/ gesteld

dat hij verstrekt heeft voor de gepasseerde maand august:, hoe wel in

het voorige Iaer bij desselfs reeck: van aug=s is gespecificeerd dat zij

quartslieden:/ ontvangen hebben voorgem: maand augustus ende is

d’Extentie indier voegen gecontinueert tot P=mo Iulij wanneer d’or„

„donnantie en cassa reeck: zijn verandert, en in steede van dieden

quarts dienst de gepasseerde maand hebben gedaen, gesteld, die hem

deze maand staan te doen, waar uijt dan voorkomt als of gem: qud

„lieden voor de maand Iunij geen betaling genooten hebben; dit dan nader

onderzogt en oordeelen dat het zeeker oorsprongl: is, dewijl de

sergeants en corporaels der buijten posten, P= ontvangen, om met

het uijt Eynde der maand aande quartslieden te verdeelen, ende uijt

die reeden den gewezen zoldij boekhouder waarschijnlijk gedagt Id

hebben, dat het voor de gepasseerde en niet voor de loopende maand

verstrekt wierd, gelijk het ook zodanig door den geweesen cassier„

opgebragt zonder in 7 ber: te reflecteeren indien het voor de gepass

maand august: zijnde als dan moetende werden aangemerkt als een voorja

„ge last post,

dier