closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1250

27454

51.

14:

19

2:

In so verre dese remarques met goeden

attentie scheijnen genomen, en ter

neder gestelt te wesen, zoo laet

dese vergadering sich ook zulks

wel gevallen.

Dog wart desen aangaet zoo zouder

’t meerder getal van vaartuijgen

om geen misrekeningen off verkeer„

de stillingen te moeken wel in aan„

merking hebben dienen te komen, zoo

wel als de aenrekeningen van de

hooft plaetse omtrent het bekostig

de aenden Brigantijnde ongehoor„

saamheijt

97:

ƒ 227454: 2:6:

P=r Transport

'T: Hospitaal aan ’t

Ccsteel.

3680 12:8:

_=o

Condemnatie reeck

1965: —:

_o

ongelden van slaeven

1508:16:—:

8586:19:—:

Chialoupen en mindere vaartuijgen _=o

_=o

_=o

47: 11:—:

_=o op manipa

1067: 1: 8:

Onkosten van scheepen.

scheeps Zoldijen

2210: 1:—

Somma.

ƒ246520: 3: 6:

De voorgarige Lasten en ongelden zijn in dit boekjaer na aftrek van het

geen ten lasten dezer reeck: is afgesz: nog te vooren ƒ2917: 3: 8: veroorzaekt

om dat in de maand xber 1756: veel Equipagie, ammonitie en meer andere

goederen van de verkogte chialoup De vreede ten voordeele deezen reeck:

zijn ingenomen, gelijk meede aan verscheijde andere goederen, en oud ijzer deese

reeck: is bevoordeelt.

Om een relaas te geeven volgens haar hoog Edelheedens ordre of in ’t aanstaande de las„

„ten en ongelden ten dezen gouvernement niet zoude kunnen vermindert worden,

zo komt ons /: behoudens ’t wijzer oordeel van uwel Ed: agtb::/ te vooren, dat zulx

niet mogelijk is, om reeden dat in A=o p=to met het sluijten der boeken de gemeene

dienaeren in deeze gouvernement nog niet voltallig zijn geweest, en dat ook onder

de aanwezende nog een groot gedeelte op schuld reeck: hebben geloopen waar door

de reeck: van costgeld en randsoenen item ordinarij ongelden, en voor al land sol„

„dijen zullen komen accresceeren, de reeck: van fortificatie, gelijk meede

de reeck: van Timmeragie en reparatie met het herstellen van de schaede

en weder optimmeren van ’t geen dat om verre gevallen is door de swaere

aardbevingen item ’t uijt de grond ophaalen van eene nieuwe ringmuur

rondom het Casteel waar door gem: reeck: tot groote sommas zullen opsteijgen

Aangaande de reeck: van Chialoupen en mindere vaartuijgen sal in dit eerste Iaer wel

ietwes verminderen, om dat thans de alhhier aanhanden zijnde chialoupen

heedelijk wel versien en vertimmert zijn, buijten de Pantjallang De Peper„

thuijn die thans op de kruijstogt is, en bij desselfs retour zekerlijk (in

niet geheel onbequaem is, een swaere timmeratie benodigd zal hebben, dog

dewijl de zogenoemde zee worm alhier in een zeer groote menigte is, die de

vaartuijgen schrikelijk door boord en tot groote reparatie noodsaekt, waar

door de reeck: seekerlijk in het aanstaande weeder zal komen te reijsen,

I

us

uue„

eij

u„

ijt

heu

hun

2t

oon

70