closeTerug naar inventaris

Transcriptie

In

kllagt

S

Terwijl weder wat dese remarques

belangen deselve voor fundamenten

gehouden werden.

2.

zijnde tot eviteering van verdere

abuijsen door ’t formeeren van

zoo veele redres posties, als desen

soude mede slepen, alverder,

verstaan, ’t nevenstaende over

bevondene in ’t gemeen bij

de boeken te loeten innoe„

men en’t te kort komende

door die ’t incumbeert te

doen vergoeden.

over

9:

—„

tekort

T Higitaels Reeck: vermits de zelve niet anders komt te draegen als het geene tot

defraijement aan de daar inne zijnde impotente dienaeren besteld word, zo is dat

alleen afhandlijk of daar in veele impotenten komen te leggen, en dierhalven

is daar van weijnig te Oordeelen, gelijk het mede sodanig is met de reeck: van

ondeningne en confiscatie als ook de reckening van

dsComp=s lijfeijgenen na dat veel in getel daar van zijn, welk de reekeningen kont

te verhoopen.

Soldijen Inlands, de wijl dezelve bestaan uijt een vast getal van Inland,

„se dienaeren, die bij continuatie haar gagie ontfangen, zo kan daar omtrent

veijnig verandering komen als in de verhooging van gagie der schoolmeesters

na tijds Expiratie.

overgaande tot de waere Restanten die onder ult=o aug=s a=o p=mo in weesent

„lijken effecten bij d’ administrateurs zijn bevonden te confronteeren teegens

de restanten der afgeslootene boeken bedraegend dezelve een montant

van ƒ389078: 19: 9: werdende ’t different bij de administrateurs een ider

apart alhier verthoond

Bij den E: E: oppercoopman en hoofd=

Administrateur

Kannen arack Batavias zijnde herkomstig om dat ult=o Iunij A=o pass:

door den Packhuijs op ziender opgebragt is dat Primo verstrekt heeft a

een quartier meester en 12: gemeene 40½: kann: arack bescheijden op de

pantchallang De Peperthuijn, en weder in gemelde maand aan een onder

meester een quartiermeester en 12: gemeene op gem: Pantjalling tot

bij woonen der cruijstogt voor 2: maanden, als Iulij en augustus 90: kam

„„ dat te samen bevraegt 130½ kan Arak en is 139½ kanp

arack, bij de negotie-boeken afgesz: en dus 9: kannen te veel.

10½ kann: olijven olij, zijnde oorspronkelijk eerst om dat volgens confronti

van A=o pass=to het restant bij de negotie boeken verandert moeste worden

in steede van 86: 120: kann: olijven zp 84: 1/320: kan, ’t welk in ’t soo

„nael bij de voor restanten is geschied, maar met het overdraegen der

tanten in het groot=boek niet, zijnde dit een verschil van tw

kannen, als meede brengt den Pakhuijs opsiender, bij desselfs mae

xe reeck: van ult=o maart op dat hij ontfangen heeft uijt de lading

schip Blijdorp Conform het rapport der gecommitt=s 4: halve aam

6

venolij waar van ’t ene halve aam 4:½: d=m wan is geweest, bedraegen.

kann: /:volgens het daar van zijnde boekje op ’t negotie =Comptoir:/ het

vergeeten is bij de negotie boeken afteschrijven ende mede bre

den pakhuijs opziender bij desselfs reeck: op conform het rapport

„der gecommitt=s dat uijt den lading van ’t schip Pijlsweert, he

ontfangen.

zoean

„gal

Nor

1: