closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zoo als den Bouros resident Pape„

„gaeij onder reproche over desselfs

kordigheijt, dan ook de nevenstaende

4: p=s riem houten ten lasten zoude

werden gebracht.

dese nevenstaende 60: duijgen, zot mede

119:¾: lb: ijzer, en 4:½: maat smee„

„koolen, ’t Compt=r generael aanterekenen

alsoo volgens een onder presentatie van

Eede overgelegde verclaring van Hend=k

Schraap, en gerrit van Ent, beijde al„

mattroosen in a=o p=to op de Barcq de

Buijs tot op batavia bescheijden geweest

te blijken komt, dat de daer van gemaek„

„te en beslaegen balijs &=a in dat vaartuijg

afgeleverde en op Batavia ook

ten huijse van den opperstuur„

man, Hendrik Stuur„

mans zijn overgebracht,

10:

A=o

99:

over tekort

ontfangen 2: halve aamen olijven= olij waer van het eene halve aam 3: d=m wanis

geweest bedraegende /:volgens ’t voorgem: boekje:/ 5: kann: en is daar voor bij de

negotie boeken 4½: kan olij afgesz:, zijnde meede een verschil van een halve

kan, het welk te zaemen uijtmaekt 10:½: kann: gelijk boven.

2: p=s thinne pintjes of halve kannen

1:

_=o

musjes

de reeden hier van hebben niet

1: houte botteliers pomp

konnen ontdeckenen off bij wat ad„

1 Copere gewigt

„ministrateur 't selve manqueert.

Materialen bij den Equipagie meester

24: p=s riem houten, komende om dat A=o 1756: den 9: xber: den ondercoopman

en opperhooft van manipa Robbert Martensz: dit comptoir bij factuur

aanreekend 30: p=s riemhouten, die volgens Cognoiscement gedateerd den 18:

7ber: 1756: alhier overgesonden sijn met den Inlander Thomas Masoelij, Egter

werd door den Equipagie meester Croon geen mentie daar van gemaekt bij des„

„selfs reeck: off boeken, gelijk ook zegt, dat deselve niet ontfangen heeft, en

1757: den 14: Ianuarij door voorgem: opperhooft dit Comptoir aangereekent

30: p=s riemhouten en overgesonden per den busschieter Isaac Cappenburg

en den Equipagie meester Croon bekend 40: p=s riemhouten ontfangen te heb„

„ben, en dus 10: p=s meer als aangereekend zijn, als mede

4: A=o 1757: de dato 13: Iulij, ’t opperhooft van Bouro Geijsbert Theodorus

Tapegaeij, dit hooft Comptoir 25: p=s riemhouten aangereekend, en den stuur

„man Daniel vervate heeft niet meer op Bouro ontfangen blijkens

geteekend Cognoissement de dato 8:' Iulij, als 21: p=s riemhouten, gelijk

den Equipagie meester ook bekend ontfangen te hebben, en is dus 4: p=s

riemhouten meer aangereekend als ’t gemelde opperhoofd Papegaeij

afgescheept heeft.

60: p=s Iatij duijgen, dit is oorspronkelijk om dat den Equipagie =meester

Andries Croon, volgens reeck: van april A=o 1757: 60: p=s Iatij duijgen

verbruijkt heeft tot het laeten maeken water = balijs, Emmers

en nagt= balijs voor ’t Comptoir Paricque die met de barcqde Buijs

derwaerds zijn gesonden, dog dewijl de barcq De Buijs /gelijk bekend:/

niet op Laricque is gekomen: zoo zijn deeze water balijs &=a onder

de verdere goederen van den Iaarlijx en eijsch mede na Batavia genomen,

ende deselve ’t Comptoir generael niet aangereekend maar Laricque

waer op in de maand maij den Equipagie = meester een schriftelijk or„

„donnantie andermael is g’ordonneerd om water balijs &=a te laeten mae„

„ken voor het comptoir Laricque, waar voor in deselve maand maij

door den Equipagie =meester weder 60: p=s Iatij=duijgen opgebragt zijn,

dewelke bij de negotie = boeken niet afgeschreeven.

Den.

us

ul

eij

u„

rijt

rieu

enns

en

ht

1

hije