closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klag

dese posten bij de boeken redres

kunnende vinden, sal

sulks geschieden.

gelijk ook dese nevenstaende.

en dese 51: maten kalk bij de

boeken ingenomen en na de Eijge„

naers tot behoorlijke betaeling gein„

„quireert moeten werden,

2.

1:

51

C

over tekort

Den negatie overdraeger segt dat de water balijs &=a met de Barcq de

Buijs niet zijn afgesonden, om dat deselve dier tijd niet klaer gewoest

waeren, en is dierhalven op de kant van ’t Cognoiscement dat den

opperstuurman Hendrik Stuurmansz: geteekend heeft / door

hem vermeer /gesteld, bij de water = balijs &=a niet.

Dog den Equipagie=meester persisteerd, dat hij deselve met de Buijs afge„

„sonden heeft, en beroept sich op den baas der grofsmeeden, die ook zegd

het wel te weeten dat deselve afgesonden zijn.

gter komt ons /:onder gunstige correctie :/ te vooren dat indien de

189¾

balijs niet klaar geweest en afgesonden zijn, dat als dan de 119:4: lb: ijser

en 4:¾: maat smeekoolen, die den baas der grofsmeeden in de maand april

p=to opgebragt heeft tot ’t beslaen vande water balijs &=a voor het Comptoir

Paricque, bij de negotie boeken diende weder ingenomen te worden tot nader

verantwoording van den meergem: baas der grof smeeden.

1: p=s Iatij swalp van 3: â 4: d=m dik

dit is oorspronkelijk om dat den Equipagi

meester Andries Croon, in

Iapareese swalp„ p„ 6: _=o _=o

bij

maand November 1756 /in

p=s Jatij swalp van 3: a 4: d=m verbru„

desselfs reeck: opgebragt heeft; dat

heeft tot reparatie van de cruijspatchiallang De Pepertuijn, en is bij p

„cificatie 1: p=s Iapareese swalp met der selver geld somma daer voor afge

„schreeven

p=s Iatij moolen planken van 5: d=m

bij den apsigter der fortificatie wk

1:

_=o

_=o

3:

dit is oorspronkelijk, om dat in de maand october den opsigter der forti

„catie werken wolphert Iohan van Lingen, by desselfs reeck: op

bragt heeft, dat 3: p=s Iatij moolen planken van 1: d=m verbruijkt zijn

en is abusivelijk 3: p=s jatij moolen planken van 3: d=m daar voor afges„

„ren, gelijk voorwaerds reeds aangethoond is.

MB: de reeden dat alhier geen 3: moolen planken van 3: d=m over zij

is almede voorwaerds aangethoond als oorspronkel: van die versa

king door croon aan van Lingen gedaen

maten kalk, bij den opsigter der fortificatie en gemeene werken

de reeden daer van is dat A=o 1756: in de maand 7ber: den opsigter der p„r

tificatie werken 33: maaten van Saparoua, en 18: _=o van ala

die alhier particulier aangebragt zijn op ordre van den Ed: agtb: heer ger

verneur Gerardus Cluijsenaer, bij verlegenheijt van die metsel stoffe aan

„houden heeft voor d’ E: comp=s waer van d’ Eijgenaers nog tot heeden toes

geen betaeling zijn gekomen.

Diverse Gereedschappen

1: p=s Loopgudse; deese is reeds volgens rapporten van A=o 1755: ult=o aug=o

te

zal

tae

den

ge

dor

di

Zullende de m

en volgende

mijmessen

den Equi

moet