closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zillende de nevenstaende, 1: p=s loopgud.

en volgende, 1: p=s Cuijpers dissel, 2: p=s

Cijmessen, en 1:' p=s handzaeg door

den Equipagie meester vergoed

moeten werden.

orwaards omtrent desen reeds ge„

disponeert zijnde ten verevening

op voorjaerige lasten.

al dit nevenstaende 1: p=s me„

taele stukje met specificatie van

den caliber bij de boeken in„

„genomen.

1:

over tekort

_o

101:

te kort geweest, alsoo bij den luijtenant ter zee Hans Cooij 4: p=s, en bij den

baas wapen Camer 1: p=s bevonden is, maekende te samen 5: p=s loop gundsen,

het welk mede blijkt bij ’t Rapport van A=o 1756: dat den luijtenant ter zee„

niet meer als 4: p=s aan den tegenswoordigen Equipagie meester heeft overge„

„geeven daer egter die tijt 6: p=s bij de boeken p=r restant hebben geweest, ende

om te galiseren is gesteld bij de confrontatie van A=o 1755: in steede

van 4: p=s die den Equipagie mees:t had, 5: p=s en 1: bij den baaswapen

camer, maakende te saemen 6: p=s loopgudsen, en is zodanig komen ’t ac„

„cordeeren met de negotie boeken

1: p=s Cuijpers dissel, welke reeds A=o 1755: bij de confrontatie ontdekt zijnde, vor„

„mits volgens rapport van den luijten=t ter zee en geweesen Equipagie meester

Hans Cooij niet meer als 4: onder zijn administratie gehad, en dier tijd nog

5: dissels per restant bij de boeken geloopen, zo is daer bij gereekent 8: cuijpers

dissel van den luijtenant Iansz: dewelke reeds a=o 1753: ult=o maij ap

reeck van fortificatie is afgeschreeven.

2: p=s Jnij messen, die meede A=o 1755: bij gedaene confrontatie te kort geweest

zijn, alsoo bij den werfbaas vide Rapport, 4: p=s en bij den baaswapen ca„

mer 1: p=s zijn bevonden, makende 5: p=s te zaemen, en het restant

bij de boeken was 7: p=s wanneer gelijk vooren 1: p=s snij mes van den

leertouwer, en een van den luijtenant Iansz: daer bij is gereekend,

ende zijn A=o 1751: ult=o 7ber: wanneer aan den leertouwer, 2: p=s

verstrekt zijn alle beijde afgeschreeven op ordinairj en is aan

den luijtenant Jansz: A=o 1754: ult=o augustus een verstreckt,

en mede afgesz: op fortificatie reecq:

1: p=s handzaag, hier van konnen geen voldoende reeden geven hoe

lang dezelve reeds te kort geweest is, vermits de zaagen althoos

door malkander geloopen bij de Equipagie meester, en door haer een

naam toegevoegd is na deselvergoed dunken, zonder te reflecteeren

met wat voor benaming deselve bij de boeken loopen.

Schilders Goed, bij de Equipagie meester

8: kannen lijn zaad olij, deese olij is in de maand Iunij vergeeten bij de

negotie boeken afte schrijven gelijk voorwaerds reeds gezegd is bij het

nazien der maendelijxe reeck: tegen de specificatien.

Arthillerij Goederen.

.

p=s metaele stukje loopende onder de benaming van diverse caliber,

dit is oorspronkelijk om dat den luijtenant der arthillerij Hendrik

Jansz: A=o 1756: in de maand Iunij, Een in ruijling verstrekt heeft

ten behoeve van de Pantjallang de Peperthuijn welke bij de boekenis

afgesz:

ul

u„

tijt

ien

hun

2t

o0n

u:

1