closeTerug naar inventaris

Transcriptie

klag

dog dese 8: boeken Cardoes papier ten

post Baquala voor 2: en ’t Comp„

„toir Saricque, voor 6: p=s ten

laste gebracht- en aengeree„

„kent moeten werden

Nevens mede dit ½: lb: cardoes„

„gaarn.

dogh dese 2: p=s Copere Cruijtmatjes,

8: p=s haire zifbladeren, onder volgen

„de 1: p=s ijzere kogel en hagelvorm en

22: Zistranden zullen door den Luij

„tenant der artillerij vergoed

en dit abuis bij de boeken gere„

„dresseert

gelijk ook dese slaven ingenomen

moeten werden.

over tekort

20:

2

afgesz: dog het daer en tegen ontfangene stukje, is bij de boeken niet inge„

„nomen mogte weggezonden voor onbequam, welk een of ander dan

nog diende te geschieden.

8: boeken Cardoes Papier, is herkomstig om dat in de maand april 1757:

2: boeken cardoes papier verstrekt is voor de Pas Baquala, en vergee„

„ten bij de negotie boeken afgeschrijven, als meede is, vide ordonnantie

in de maand maij 1757: 6: boeken cardoes papier verstrekt: voor ’t Comp=

by de negotie boeken dat Comptoir, met aangereekende

Laricque, het welk mede, is, maekende te zamen 8: boeken, gelijk

boven.

lb: cardoes gaeren meede in de maand maij verstrekt voor ’t Comptoir

½

Laricque, en vergeeten gelijk booren.

2: p=s Copere kruijtmatjes, volgens Confrontatie van A=o 1755: reeds geman„

„hij de boeken en 23 p=s volgens rapporee opgenomen gelik te sier is

„queerd, als dier tijd 25: p=s, bij de confrontatie van dat jaer, en in annop=s

weder deselve twee te kort geweest, zo is daer bij gesteld 2: p=s van de

Cruijtmoolen, schoon bij ’t rapport van ult=o aug=o 1756: nog 1757: mente

daer van gemaekt word, dat die kruijt maaten aldaer in weesen zijn„

en dus zeekerlijk te kort.

8: p=s haire zift bladen in A=o pass=o met de confrontatie heeft een:

meer bij de kruijt moolen geweest, als bij de boeken wanneer inse

„ber A=o 1756: 9: p=s die ongequaem geweest, verbrand zijn, en door

den luijtenant Iansz: bij desselfs reeck: opgebragt, Edog zijn deselv

niet afgesz: bij de boeken, maar aangemerkt als dat sonder gels

somma hadden geloopen, daer egter niet meer als 1: p=s bij de on„

„getaxeerde goederen in dat Iaer is gesteld.

Baskoegels, zijnde in Iunij 1757: abusivelijk 20: p=s afgesz: op

chialoupen en vaartuijgen aan de Peperthuijn en is verstrekt ron

„scherp swaar 24: lood

1: p=s ijzer koegels en hagels vorm; deese in A=o pass=to volgens confos

tatie reeds te kort geweest.

p=s sift randen, hier van heeft den luijtenant der arth: geen

22.

reeden weeten te geeven.

In ’t ’sComp=s Quartier,

slaeven over; volgens Rapport, maar dit ondersogt en den son

ant van ’t quartier daar na gevraegt hebbende, so hebben de reede

daer van egter niet konnen ontdecken, dewijl denselven held

„nig in het boekjaer heeft overgenomen, Egter door ondervraeging

hem verstaen als dat 2: slaeven die van haare lijfheeren aan d' dd

voor d’ onkosten zijn geschonken in het Jaer 1753: als den Eer

van.