closeTerug naar inventaris

Transcriptie

103:

van de weduwe meijs thans Juff=r Griese, in name Jafleur van Boegis

en den anderen van den tegenwoordigen Capitain Chinees Beloikong

in naame Laitjon onder ult:o aug= niet mede waren gereekend onder

de 'sComp: lijfeijgenen maar bij ’t getal der gecondemm=s alwaar sij ook

/:zo hij zegt :/ seedert het jaer 1753: altoos waren gereekend, en dus.

niet twee slaven maar 4: meer in het quartier onder ult=o aug=s

geweest als bij de boeken.

de negotie boeken zo veel moogelijk nagegaen en ondersogt hebbende,

zoo konne Egter geen voldoende reeden van dese 4: slaeven geven, schoon

wel ontdekt hebben dat A=o 1753: de dato 24: aug=s in vergadering van

Politie g’ordonneert is, om twee slaeven bij de boeken inteneemen

sonder geld somma, waer van haer lijfheeren afstand gedaen hebben

vide Extract resolutie ’t welk ook bij ’t Iournael van A=o 175 2/3: op C=o

374: is gedaen, maar is bij het groot boek niet meer als een ingeno„

men, ende was onder ult=o aug=o 1753: het restant bij de boeken 23:, en

hadden 24: moeten zijn.

Als mede is in A=o p=to met de confrontatie een slaeve te kort geweest,

vermits bij de boeken 73: en volgens opneem niet meer als 72: in ’t quar„

„tier bevonden, wanneer den sergeant om reedenen gevraegd zijnde, voorge„

„geven heeft dat reeds over ’t Jaer een slaer was gedrost sonder den naame

daer van te noemen /: ride rapport van voorjaerige confrontatie:/ dewel„

„ke dan bij de negotie =boeken na Politicq raads besluijt is afgesz:„

maar dit wel ondersogt wordende, zo is in A=o pass=o geen slaaf te

kort gekoomen, vermits een slaeve jonge in naame Andries, die door

het opperhooft van Bourd Papegaeij in het Iaer 1735: dit hooft Comptoir

sonder geld somma is aangereekent vide Iournael 175 2/5: of f=o 256: en„

„de ook is overgesonden, dog volgens gezegdens van den serg=t Ian Christi„

„aan spitzer, zo heeft het opperhooft van Bouro denselven op mondeling„

se ordre van den wel Ed: agtb: heer gouverneur Gerardus Cluijsenaer

weder mede genomen zonder het Comptoir Bouro daer voor te belasten,

ende gevolglijk is dit de slaev geweest, die in A=o 1756: onder den opneem

is te kort gekomen, vermits den selven niet mede onder de slaeven

die in ’t quartier zijn gereekend is, ofte indien een slaev dier tijt

is gedrost, so als den sergeant opgegeven heeft dan is een meer ge

„weest als bij de boeken, gelijk ook op den 10: maart A=o pass=o den

sergeant Ian Christiaan Spitzer, verclaerd dat op den 27: Iunij

1756:; 2: slaeven zoude zijn gedrost in naame mariang van Boegis,

en Leindra bazaar, daer dog gem: sergeant met den opneem onder

ult=o aug=s niet meer als een slaev gemanqueerd heeft, en in ’t minste

geen mentie gemaekt is dat zig twee slaeven fugatief gesteld haaden,

welke.

he

2t:

10

us

h