closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

kla

terwijl met op zicht op dese nevenstaan„

de remarcques verstaan wierde aan

allen die ’t incumbeert, de stipte

observantie van de nevens geciteer„

de ordres, te recommandeeren en

gevolgelijk dan ook de nevens ver„

„melde, en diergelijke goederen in ge„

bruijkt zijnde binnens lijns te doen

voortlopen.

welke slaeven na Politicquen raads besluijt van den 31:' maart ao po

bij de boeken zijn afgesz:, en komt ons /:behoudens het wijser oordeen

van uw E: agtb::/ voor dat den sergeant, in dien de slaeven reeds in

Iunij gedrost waeren, het zelve ten minsten onder ult=o aug=s met den

opneem had moeten bekend maaken, vermits volgens rapport zijn,

„genoomen alle de slaeven die in weesen en present geweest, maar niet

die geene welke fugatief en reeds zo lang absent geweest zijn.

En vermits wij niet in staat zijn om het selfde met meerder ligt

te extendeeren, zoude zulks egter wel mogelijk geweest hebben, wan„

„neer in de maand april 1757: met den overgaaf van het quartie

aan den sergeant Gosling het zelve was ondersogt, dewijl dier

tijt reeds volgens rapport 2: slaeven meer in het quartier geweet

sijn als bij de boeken geloopen, ende zeer waerschijnelijk den afgaen

„de sergeant spitzer wel eenige aanteekeninge gehouden zal hebben

om de reeden daar door te ontwaeren

verder overgaande tot de restanten de welke bij de negotie boeken

onder ult=o aug=s met geld somma hebben geloopen, of dezelve alle

wel als wesentlijke en deuglijke effecten kunnen aangemerkt

worden, so sustineeren wij met alle eerbied van neen: dewijl daar

onder goederen en wel voornamentlijk gereedschappen begreepen,

die in gebruijkt zijn, en dagelijks van haar waardije komen te

_

verliezen, en dierhalven zo haast een administrateur tot wien

verantwoording dezelve loopen die aan een ander tot gebruijkt

overgeeft ofte selfs nodig heeft te gebruijken, als dan deselve die

„den afgeschreeven, en onder d’ongetaxeerde goederen gesteld te wor

„den /:gelijk haar hoog Edelh=s ordre komt te behelsen bij d’ am„

„pliatie tot het houden en Examineeren der negotie boekende

dato 19:' 8ber: 1753: :/ als daar zijn.

2: p=s Pick keetels, die dagelijx gebruijkt worden door de scheepstimmerlieder

2: Buijgtangen aan de cruijt moolen

„Boor omme slaegen bij den b=s wapen kamer

3:

Iansz:

Handzaag

1:

_=o

1:

Nijptang

5=o aan de cruijtmoolen

1:

Ian Zaag bij de baas wapen kamer

1:

trek Zaagen bij„ meester knegt der timmerlieden

2:

Gelijk meede nog veele goederen bij den luijtenant der artid

„lerij, Cruijt moolen en meer andere baazen zijn, die door de bot

zen, dan wel bij den opneem onder ult=o aug=s door de gecommitte

„dens best konde werden nagegaen en opgegeeven, welke dat he

meeste

3

1

gelijk ook

„probeer

te lae