closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Klag

½

6

30:

de aan stucken, op winst en

verlies afteschrijven

4000.

de stucken soo veel mogelijk te

emploijeeren en de vergruij„

„te afteschrijven.

het te kort komende op de soldij

reecq: van den gesaghebber van

dat vaartuijg te belasten.

wij ondergeteekende Fredrik van der Donk, opperstuurman Sijmon wa

Buuren oppermeester, Pieter Mattijsze bootsman, willem meijnder

van Gusse Schieman, en Paulus Andriese constabel, alle in boven gem„

qualiteijten bescheijden op het E: Comp=s schip vrouwe Elisabeth.

Verclaeren ter requisitie van den schipper Pieter Mattijse Poele, opgen

bodem bescheijden, dat geduurende de reijse van Batavia na herwaerds, overlede„

zijn twee Comp=s mans lijfeijgenen, de Eerste den 29:' Ianuarij en de laat

den 7:' februarij

welke wij ondergeteekende verclaeren de zuijvere en opregte waarheijd

te zijn, en zijn ten allen tijden, des gerequireerd werdende bereijt, het seh„

met solenneele Eeden te bekragtigen /:onderstond:/ Actum in ’t E: Con

schip vrouwe Elisabeth, leggende g’ankert ter rheede Amboina den

februarij 1758: /:was geteekend./. F: v: D: Donk, S: v: Buuren, P: mattijs

van

met een kruijsje, en daerbij gesz: dit is het merk willem meijnderse„

Pauleus andriese

Bevinding op de uijtgeleverde

Lading van de Brigantijn Noordwijk

door den gesaghebber Daniel vervate,

Alhier uijtgeleverd:

Tot Batavia geladen

4050:

lb: 4500:

zout Iavaes.

Zout Iavaes . . . .

spillagie â 10: lb: p=r C=to 450

lb: 4050.

Rest . . . .

lb: 9450:

zout persiaens . . . . .

zout Persiaans

lb: 10500:

voor spillagie als even . . . . 1050:

Rest.

. . .

18 4930

p=r

swart hontjes.

30:

swart hontjes.

p=s

- - - .

segt deselve met alle om„

waer onder 2: aen stucken

sigtigheijt te sijn behandeld

4000

Extricken van 16: d=m

p=s Extricken van 16: d=m als:

3818 p=s heele

zegt dat deselve zeer bras zijn en ook

73: beschadigt

veele stuckende op batavia ontfangen heeft.

109: vergruijsd

4000: tesamen

Harpuijs Inlands.

lb: 600:

C

Harpuijs Inlands - - lb:

498:

spillagie â: 10: p=r c=to

60:

en moet sijn

240:

. . lb 540

.

dus te kort lb:

rest:

58:

zegt hier van geen reden te

konnen geven.

adij

Maart A=o 1758:

/:onderstond:/ Amboina Victoria

/:was getekend:/. P: v: Iongstal.

Bevinding.

he

het