closeTerug naar inventaris

Transcriptie

498:

50

lb: 9450:.

30:

8.

b:

te

1758:

1k

den

ratte

nk

tijs

keg

het te men uijtgeleverde op de soldij

reecq: van den gesaghebber

van dat vaartuijg te stellen

20

het harde vat voor het gelden

de te verkoopen.

10:

het meerdere op de soldij reecq

ten voordeele te brengen.

500„

de aenstucken, so best doenlijk

te omploijeeren, gelijk mede de ge„

„saegde ribben en Extricken

250

2000:

200:

de te kort komende op zijn

soldij reecq: te stellen.

’t berigt nopens den prijs &=a der

stroo sacken, sal na Batavia

gesonden werden.

Insertie van ’t selve.

111:

Bevinding op de uijtgelevende La„

„ding van d’ Brigantijn de ongehoorsaem„

„heijt, door den gesaghebber Iohannes

Holst

Tot Batavia geladen

Alhier uijtgeleverd.

Waxkaarsen.

lb

lb: 1000-

waxkaarsen . . . . .

ƒ 897:—:

spillagie â: 3: p=r C=toto

en moetweesen.

970:—:

30:—

te min..lb

73: —:

lb: 970

Rest

zegt hier van geen reden

te kunnen geven

Bieren in zoort, vaten

vaten bier in zoort.

20:

dog een heel hart van smaek.

theer.

of k

vaten theer.

. .

1140:

10:

k: 1140.

spillagie â. 5 p=r Cto

57:

en moet wesen . - - .

1083:

Rest.

k: 1083:—:

dus meerder k:

57: —.

p=s

panne Latten

Ianne Latten

p=s 500:

waer onder 150: aen kleijne stuk:

Gezaegde Ribben . . . . p=s 250: —:

gezaegde ribben.

waer onder 35: p=s meede aen

zegt door verwerking te zijn

stucken en broeken.

veroorsaekt.

Extricken van 16: d=m ad idem

Extricken van 16: d=m p=s 2000:

waer onder 29: aen stucken.

moole, Planken,

moole Planken van 6: voet 188:—:

van 16: voeten lang.

te kort

12:—:

Zegt niet meer te hebben ontfangen.

teld . . . p=s 200: —:

/:onderstond./. Amboina Victoria adij

Maart A=o 1758:

./:was getekend:/ P: v: Iongstal.

Ter voldoening aan dat besluijt van 16:' febr: I=o leeden almeede door

den E: oppercoopman overgegeven zijnde berigt nopens den prijs en sterkte der

stroo= zakken in comparatie der linne d=o die gewoonlijk /:als van ouds:/ tot

den behandeling en afscheep der nagulen gebruijkt werden is goed gevonden ’t selve

onder de bijlaegen der eerstafte gaene missive aan haar hoog Edelh=s in observan„

„tie van der selver g’eerde Requisit over te senden, en tegelijk desen te insereeren.

Aan den wel Edele Agtbaeren Heer

Meijert Johan van Idsinga

gouverneur en Directeur deser Provintie,

Wel Edele Agtbaere Heer en Heeren

In schuldige nakoming van haar hoog Edelh=s gevordert berigt bij derselver hoog g'Eerde

missive

ul„

eij

e

7

hieu

urs

en

k

ht

oon

hus

hi