closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40

2

nde

el

1:

7:

12

de gevleckte tot verband doek

te verstrecken.

1000

de gebrookene soo best doenlijk

te emploijeeren, en de in gruijs

zijnde afte schrijven.

630

1000

de soldij reecq: der overheeden

voor de te kort komende

na de orare te belastenen

de aanstukken.

1000.

nevens ook dese . .

275

ten besten doenlijk te

emploijeeren.

1000

dog desen de scheeps overhee„

„den

te.

voordeele te bren„

gen en

34:

als blijkens verclaring over„

„leeden zijnde afte schrij„

„ren.

Tot Batavia geladen

Fack:

guinees gem: gebl:

zegt dese leccagie te zijn veroor„

saekt, door dien dese packen moge„

lijk het digtste aan boord gelegen

en dus eenige vogtigheijt na sig

getrocken hebben.

6

p=r

Extricken van 16: d=m

zegt dese op Batavia onder de

swaere houtwerken te sijn

weggestouwt en ook veel stuc„

kende te hebben moeten ontfangen

moole Planken

zegt deselve dusdanig te

hebben ontfangen.

gezaegde Ribben

dit te kort komende is ver„

oorsaekt door dien op Batavia„

„serheede op sij van ’t schip een

schouw gesonken ende laetten weg

gedreven sijn

Tanne=latten

zegt dese door de verwerking

te sijn veroorsaekt, schoondaer

mede met alle omsigtigheijt was

gehandelt

tinkanse planken groote

Zegt deselve dusdanig op Batavia

te hebben ontfangen.

Chineese Planken

als Even

Savel

lb: 609:

voor2: p=r C=to ppillagie

ƒ 30:—

rest

tb:

ƒ570:

stux

Comp=s Lijfeijgenen als

t

29: mans en 5: vrouwen

de twee te kort komende sijn overleeden

blijkens de hier bij geannexeerde

verclaering.

/:onderstond:/ Amboina Victoria

/:was geteekend:/ P: v: Iongstal.

adij

4000.

630:

12

109:

Alhier uijtgeleeverd

Pack: guineesgem: gebl: besz:

voor malacca, waer onder drie

packen als n=o 95: n=o 9: en N2=o 12:

bevonden zijn op de goenje klamof

vogtig te sijn, dewelke dan g’opend sijnde,

daer in ontwaerd hebben 16: p=s der bovenste

stucken door en door gevleckt te wesen.

p=s

Extricken van 16: d=m als:

heele

p=s 2768:

beschadigde

313 —:

vergruysde

919 —:

p=s 4000:

- -

Teld

moole Planken

meest gescheurd

gezaegde Ribben

p=s 610:—:

waer onder 90: aen

kleijne stucken en broe„

ken, en te kort

390:

p=s 1000:—

teld..

p=s 1000:

Panne= Latten

daer van 212: aanstucken

en brocken

tinkanse planken groote

p=

275.

menigte daer onder gescheurd.

Chineese Planken

p=s 1000:

ad idem

Swavels.

000: —.

en moet sijn ./.

70: —:

Sudover - - - - lb

3:—:

Comp=s Lijf Eijgenen te weeten

27

mans

5

vrouwen

32

te samen

dus te kort . - -

teld

34

Maart A=o 1758:

wy.

—:

ue

e

5

ijt

en

eurs

ht

00

on„

17