closeTerug naar inventaris

Transcriptie

missive van dato 38:e december A=o pass=to, nopens de sterkte der stroosacken in Comper

der linne sacken, en welke van dese in ’t gebruijkt voor d’E: Comp: het menageuste zijn

mitsgaders het nader aan den ondergeteekende gedemandeerde bij Politicq raads

besluijt de dato 16:' febr: deses jaers, om na den teneur van opgem: haar hoo

Edelh=s g’Eerde aanschrijvens bij wijse van samentrecking van al ’t bekostigde

in dat articul in den tijt van 10: jaaren over dese geheele provintie in verg„

„leijking van ’t geen A=o 1754: de gedeeltelijk gebruijkte stroo sacken hebben

moeten rendeeren; zo heeft hij d’Eere daar aan bij deesen in alle Eer

„bied te voldoen, Eerstelijk

Notitie van het geene so op de hooftvea

als de vier onderhorige specerij gevende comps

„iren in den tijt van thien Iaeren aan Linnen

tot nagul sacken verbruijkt is, als:

1748.

ƒ261

—:

15:

1749:

441

-

19:

—:

17:8.

442

1750: - -

1751:

390

10: 8:

7: 8:

616

1752:

1753:

470

1754:

267:

7:

1755:

360

1756:

549:

11:

1757:

510: 14:—

Somma

14312:19: 8:

welk thien Iaerig bedraegen door elkander geslaegen voor een Jaer komt

ƒ431: 6: —: en dus ƒ 163: 9:—: meerder dan anno 1754:, wanneer voor ’t grot/

ste gedeelte stroo sacken gebruijkt zijn, het welk in de bereekening van

vijf stroosacken â drie stuijvers inkoops ider, tegens een linnen soek

die d’E: Comp: drie quart gulden komt te costen, een verschil in de sterkte

uijtmaekt van ruijm drie stroo= sacken te hebben verbruijkt tegens eer

linne sack.

En wat verders de deugd en duursaemheijt der gem: stroo= sacken in

Comparatie der linnen sacken betreft, daer omtrent dient voor Eersti

aanmerking te komen, de distantie van de plaets daer de nagulen bij eerst

ontfangs van den Inlander opgeslaegen tot aen boord van schip of chialoupen, daer

deselve mede werden afgehaelt off versonden, immers het is in den Iaere 1754: 17

„neer van het gebruijk der stroo sacken eerst een pruve genomen is, alhier aan de

hooft.

den