closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

no

troeijing nade

5 schuldige

nereuse Re

eren /wasgel

d

ster

vrui

vrage aan de Extirpateurs gedaan.

verelaring der Extirpateurs.

der Extirpateurs sustinue ontrent

de vrugt draagende boomen.

aan bevole attentie aan commits:

in ’t afnemen van den Eed der

Extirpateurs.

121:

131: halfwassene, en wel 3142: Jonge nagul=boomen zouden wesen omgevelt, met ver„

claring dat bij den ontvangst van dat papier ten enen zoo wel uijt speculatie van

den zoo extraordinairen fertiliteijt, dier specerie aldaer en sterilen aanquek al„

hier en rondsomme ter deser provincie, als ten anderen door gehouden discours met die

lieden in gedachten gevallen waere, dat men deselve niet wel gerustelijk voor hun, en

ten versekerden informatie aan haar hoog Edelh=s over zoude kunnen wijsen aan

den raad van Justitie deses Casteels, ten corrobaratie van dat hun rapport met gewonen

Eede, maar liever dat men om ’t belang, en de thans speciale remarques surprenance

onser hoog achtb: Heeren meesteren, omtrent die zacken, deselve bevorens eens te

ondervraegen, hadde, gelijk ook zijn Ed: hun ten dien einde voor den deure deser

vergadering hebbende laeten compareeren, dan hun ook dede binnen staen, als

wanneer op examinatie en vraege: off de bij hun rapport bekend staende, zoo

oude als jonge boomen in ’t gemeen haddensien groeijen en exterperen. off

aan de vermelde vrugtdragende wel enigen vrucht gezien. offgee„

ne afgevallene, dan wel off eenig ander bewijs ’t zij omtrent den deugdelijk„

verclaer,

heijt der vrucht, off echtheijt van den boom hadden mede gebracht;

„den dat hun rapport omtrent ’t getal der boomen nae den Extirpatie opge„

„steld en in waerheijt bestaende waere, alhoewel egter moesten betuijgen,

dat aan geene een der gespecificeerde vrugtdraegende, enigen vreugt ge„

zien, en derhalven, gene deselven off enig andere bewijsen omtrent den echt„

heijt van den boom hadden mede gebracht, dan alleen enige stukjes van

den bast, die zegden door ’t hooft tot Hila te zijn wegh gegooijd.

wes,

halven zijn Ed: den heer gouverneur hun dan zijne verwondering voor„

houdende dat aan so veele boomen in den besten groeijtijt, en wanneer

den vrucht ten vollen rijp had behoren te wesen, geen een vruchtgevonden

„waere, daer nochtans deselve voor vrugtdraegende wierden opgegeven:

zoo quamen deselve op zulks alverder te antwoorden, dat ’t vrugtdrae„

„gen dier boomen, bij hun vastgesteld had moeten werden, uijt de opge„

„schoten Jonge spruijtjes, die onder deselve van vroeger Jaerse afgeval„

„len Polongs ofte moernagulen gevonden waeren, vermits deselve anders

nergens uijt kosten herkomstig werden, zonder dient wegens verdere

redenen aan te geven: alwaer omme dan deselve weder buijten ge„

staen, nae overweging van ’t voorsegde en gedeclareerde, ook verstaan wierde

om voor ’t tegenswoordige zoo wel als vroegertijts en na gewoonte opgem: Extir„

pateurs ten b'Eediging van hun rapport aan raade van Iustitie over tewijsen, onder

recommandatie egter aan haar agtb: off wel derselver daer toe te vacerene Commis„

sarissen, door Extract deses, dat zoo wel in ’t presente als altoos in ’t toekomende, atten„

„telijk zullen willen letten, om in desen met de vereijste distinctie tot volkomen

zekerheijt door ondervraeging te werk te gaan om dese vergadering voortaan al„

„toos dientwegens te kunnen dienen van schriftelijk rapport; gelijk ook teffens

wierde.

hie„

eij

e

rijt

ieu

rin

om

5

ht

oor

kon

ul

hi