closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ordre voor d’ Extirpateurs

resumptie van ’t Rapport nopens

de taxatie van drie huijsen

’t Rapport zal aan haar hoog

Edelh:s gesonden werden.

„wierde goed gevonden om in ’t generael de Extirpateurs ter deser Provincie zoo oph„

„moal, groot ceram manipa en Bouro, voortaen ten vasten ordre te laeten sterc„

dat altoos alle mogelijke bewijsen zoo van ’t door hun verricht werk als den

aard der g’exterpeerde bomen zullen hebben afte brengen, tot herwaerds

„ding, waer van derhalven dan ook het hooft tot hila, en de residenten te

manipa en Bouro sal werden kennis gegeven, tot observantie,

volgens besluijt van 10: febr: P=o leeden, thans ingekomen zijnde, rapport

noopens den taxatie aller sodanigen huijsen en Erven, als 'er tot construi„

van de linker schouder hoek der Z: O: bastion, item van de regter va

der hoek der N: O: ditto, aan den nieuwe ringmuur hinderlijk zijn,

en zullen moeten vallen, is goed gevonden het selve aan haar hoog Ed=s ten

dispositie omtrent den inkoop der daer in beschreven huijsen en Erven

over te zenden en mede desen te insereeren als volgt

Rapport aan den wel Edelen Achtbaaerden

Meijert Johan van Idsings

gouverneur en Directeur deser Provintie

nevens de verdere heeren Leeden van den E:

agtb: Raad van Politie.

Wel Edele Agtb: Heer en Heeren

In voldoening aan ’t geresolveerde bij uwel Ed: agtb: gehoudene vergaden

sub dato 10: febr: stantij hebben wij ondergeteekenden wolphert Iohanda

Lingen ondercoopman en opliender over de fortificatie - en verdere gemat

wercken, Iean Guillaune D'arnaud boekhouder en secr=s van Iustut.

mitsg=s landmeeter en rooijmeester deser steede, item Christiaan Midsis:

Cock, m=r knegt der metselaers, ten overstaan van d’ heeren Abrall

Francois Baudoin capitain militair deses Casteels, en Josias Alevo

D’ villeneuve Coopman en fiscael, met alle mogelijke attentie gevisde

alle sulke gronden en opstallen als 'er tot de constructie van de linko

schouder hoek der Z: O: bastioen, item van de regter schouderhoek der

N: O: dito der nieuwe ringmuur hinderlijk sullen zijn, so hebbendij:

gecalculeerd ende bevonden als volgt

die van den heer oppercoopma

en secunde deses gouvernements & C: Petrus van Iongstal, sijnde eer

Erve