closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123:

Erve van 190: e Roeden /: waer van onlangs een stuk van 46: proeden voor

rd=s 134: gekogt is, en daar inne opgetrocken een nieuwe negotie comptoir van

28: voeten in sijn omtrek, met een nieuwe muur van borstweerings hoogte, verders

met plancken opgehaelt en met pannen overdekt, :/ dewelke bij aanbesteeding en

volgens quitantie rd=s 450: gekost heeft, staende verders gemelde Erve 3/4: gedeel„

„te in sijn muuren waar binnen zijn de volgende gebouwen, als:

Een huijs waar van de scheijmuuren, de deuren en soldering jongst vernieuwt

ende balken met ankers voorsien zijn, verders van 17: roeden en 9: voeten

in sijn omtrek, een nieuwe combuijs met een daer annexe godon van 43:

voeten breed en 17:e dito diep, of 9: roeden en 2: voeten in sijn omtrek,

nog drie godons van 10: roeden en 6: voeten in omtrek, ende voor ’t

huijs staende stoep met een daar ter seijde staende comptoirtje, sijnde

gemelde gespecificeerde gebouwen van steen, met pannen overdekt en

door kersferse reparatien sodanig in staat gebragt, dat deselve voorso

goed als nieuw kunnen verclaerd werden, in alle welke thans 118190:

mopsteenen in ’t ciment sijn, als mede 4300: Extricken, en 15394:

dak pannen, en ook 1000: ponden ijser, alle welke vier posten aanbloote

materialen, sonder ’t arbeijts loon, ende daer toe verbruijkte lasten

kalk, de somma van rd=s 1174: komen te haalen, waer bij geadjou„

teert rd=s 500: voor alle de hier inne zijne posten, deuren, balken, sol„

„derplanken, spanwerk, ribben, en lasten, als ook gevoegd rd=s 450:

voor de geheele Erve, dus met ’t bovens gem: nieuwe negotie Comptoir van 430:

rd=s een somma van rd=s 2571: komt te maeken, waer op Erve en gebouwen

in so verre taxeeren

9

de wooning van den ondercoopman en Soldij overdraeger Carel Fredrik Treno„

sijnde een Erve van 168:1 roeden en van agteren aan ’t strand gelegen ron„

„dom in haere muuren op rd=s 480: - geschat al waer inne beslooten legt

een huijs van 20: roeden En 6: voeten in sijn omtrek, nevens 2: comptoir„

„tjes van 2: roeden 4: voeten circumferentie ider, sijnde de voor= en

sommige scheijmuuren van ’t huijs gedeeltelijk met eene steene muur

en verders met Pingoea, lassie stijlen en planken opgehaeld ende agter

galderij met de daer aan gehoorende vertrecken geheel met eene

steene muur opgetrocken so als ook de Comptoirtjes; binnen gem: Erve

staat mede een combuijs nevens verscheijde daar aan grensende ver„

„trecken van 120: voeten lang en 14: dito diep, off wel 268: in sijn

omtrek, alverders nog 2: godonnetjes van 17: voeten breed en 9: diep

in alle welke buijten en binnen muuren 98955: mop=

„steenen in ’t ciment sijn, soo als ook 3509: Extricken,

14953: pannen, en 260, ponden ijser, alwelke ruwe mate„

„rialen.

ul

eij

e

7

ei

nun

en

21:

oon

kon

4

i