closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Klaa

½

p

’t rendement der verkogte winker

waaren en dranker overgelevert

’t verlies op de caabse wijn zal afgeschre„

„ven werden

Insertie van ’t rendement.

1

„rialen, een tantum van rd=s 910: komende uijt te maeken

als de 98000: mopsteenen rd=s 588: d’ 3509: Extri

ken rd=s 108:, 14953: pannen 174: rd=s en d’ 260: lb:

ijser 43: rd=s, waer bij gevoegd 480. rrd=s voor de Erve en

500. d=o voor alle de hier in zijnde houtwerken, waer van

een gedeelte der stijlen solder = balken, cosijnen en vensters

van Singoa hout, en nog nieuw zijn, als mede een gabba

gabbe regul huijs met steene bevloert, de somma van

rd=s

1893. komen uijt te maeken, waer op ook gem:

huijs in soo verre taxeeren.

'T huijs van Pieter De Costa, pattij van Soelij, staende in een

Erve van 75: t roeden, dewelke op 210: rd=s taxeeren, is

van 18: roeden omtreck, en de daar naest staende ver„

vallene packhuijs 13: roeden, welkers muuren sijn

123143: mopsteenen en 20: ijser ankers verders ’t huijs

als ook stoep &=a met 12500: pannen overdekt, en de

grond met 2592: Extricken bevloert, bedraegende de

gemelde posten rd=s 933: als de mopsteenen 700: de ijsere

ankers 40: de Extricken 75: en de pannen 150: rd=s, waer

bij komt rd=s 200: voor 8: cofijnen /: waer van nog vier

met engelsche glase raemen sijn :/ als ook voor de verdere posten, deuren

solder balken planken, spanwerk &=a, sijnde dese laestgem: ut

werken door lecagien en vogtigheijt gedeeltelijk aangestooken; alle

welke posten g’addeert sijnde met het monteerende van gem: doe

de somma van rd=s 1375: komt te haelen, waer op ook de gem: huijs

Erve, en verdere apendentien in so verre taxeeren.

waermede in vertrouwen de g’Eerde ordres van uwel Ed: agtb: pligtelijke

te zijn volbragt, wij de Eere hebben ons met alle Eerbied te ondertee„

„kenen. /:onderstond:/ wel Ed: agtb: heer en heeren /:lager / uwel Ed:

agtb=s onderdanige en trouwschuldigen dienaeren. /:was geteekend:/ W:S:

v: Lingen, I: g: D'arnaud, en Christiaen michel Kock. /:in margine:/

amboina victoria den 7: april 1758: /daer onderstond:/ ten onsen oversaan

/en was geteekend/ A: F: Baudouin, en I: A: De villeneuve.

Laastelijk door den E: oppercoopman overgelevert zijnde de Rendementen zat

de op den 4: 5: deses bij publicque vendutie verkogte Lijwaeten als Bieren, Caatser

de wijn, en mede noch 333½: kannen A=o p=to ontvangen brandewijn, ten blijke dat op de

lijwaeten Cormandels door den anderen een suijveren advans van 66:2:. Bengaels

48¾: en zourats 49:¾: als ook op de bieren 193:½: en mede op den Branderijn

noch 6: 2/3: p=r C=to„to doch op den Caabse roode wijn al wederom wel 88: p=r C=tto verlies gevalen

waere, soo wierd vertaan dat verlorene op winst en verlies te laeten afschrijven en vors:

rendementen alle desen te insereeren, als volgt.

Rendement.