closeTerug naar inventaris

Transcriptie

80:l

16: 24:

is gevendi„

8:

V: Io.

d:

itee

rin

Twee adsistenten gepermitteert

na Batavia te vertrekken.

Een sold=t tot onderchirurgijn

aangesteld.

Een Inlands sold=t uijt den diens

ontslaegen.

Een sold=t tot mattroos

gedegradeert.

127.

l

Dingsdag Den 9:' Meij 1758:

alle present, Excepto den capit: D' Mares en de hoofde van

Hila, en Laricque Eerstgem: mits indispositie.

Door de adsistenten Elias Iacob Beijnon Iunior van amsterdam en Lodewijk

Melgior Knop van Amboina versoek gedaan zijnde, na Batavia te moogen

over gaan met de op vertrek leggende scheepen, Eerst gem: behoudens gagie en laast gem:

met stilstand van gagie behoudens qualiteijt, zoo is uijt hoofde den Eerstgem: thans zijn

ouderen tot Batavia zoude kunnen ontmoeten, en te saemen wel gemist kunnen

werden verstaen die versoeken te accordeeren, en in gevolge dien de gagie van den adsistent,

Lodewijk Melchior knop op wiens Conduite en bequaemheijt egter niets te

zeggen valt met medio deser te doen cesseeren.

Den Soldaat Johan Godfried Straus van Niemheulen die in Europa

reeds als velscher gedient, en alhier ruijmses maande pruve van bequaam„

„heijd in de chirurgie gegeven hebbende versoek doende omme tot onder„

„chirurgijn te moogen werden aangesteld zoo is op de goede getuijgenis van

den opperchirurgijn deses Casteel Gerardus Hengeveld, mede ontrent„

desselfs conduites, goed gevonden hem Johan Godfried Atraus aan te„

„stelle tot onderchirurgijn en volgens het 8: lit. 5: 13: van de ordonnan„

tie op de verbetering der dienaeren toe te voege de gagie van ƒ 16: ter

maant om daar voor zijn loopend verband uijt te dienen.

Den Jnlands sold=t Mattheus Pattij van akoon versoek gedaan

hebbende omme als behebt met een soort van lammigheijt, uijt den

dienst der E: Comp: ontslaagen te werden, zoo gaf den heer gouver„

neur te kenne, dat hem op versoek onder ult=o maart Jongstleeden

reeds gepermitteert, hadde na zijn negorij te vertrokken, zoo quae„

me de vergadering zig daer mede te Confirmeeren en derhalven

ook te verstien zijn gagie van dien dag afte laeten schrijven.

20

Den capitain militair Abraham Francois Boudouin te kenne gegevende,

dat den soldaet Francois gerrin, van Parijs, zig dagelijx in alle de bauches te buij„

„ten ging, en schoon menigmaalen gecorrigeert nochtans niet nae liet somwijlen

van zijn wachtplaets te blijven off ter bescheijden plaetse komende attoos onrust

te moveeren is goed gevonde hem als mattroos op ’t schip vrouwe Elisabeth te laeten

overgaen met te rug schrijving zijner gagie tot ƒ 9: ter maant tot een nieuw

verband van vijff Jaaren heeden ingaende.

Voor den ter I=o vergadering van 11: April tot provisioneel resident van Manipa,

genomineerden.

ue„

eij

e

ij

hiern

huns

en

ht

om

on

1

1

us

hif