closeTerug naar inventaris

Transcriptie

141:

van desen orangcaaijo als de ontmoeting der volkeren van denama aan derwaard

afgesondene gecommitteerd:s en weijgering om bij mij /:als zeggende niets te versoeken

te hebben ./. aanboort te verscheijnen :/ niet minder, dat ’s E: Comp:s oud ontzach voor

al in dese van de hand gelegen quartieren, wel gehelijk vervallene en gansch

als vergeeten scheen: weshalven dat dit alles overwegende, met advijs van

raade goed vonde derwaards te verseijlen, en tot eenigen satisfactie, zoo omtrent

’t ondernomene tegens boven vermelde. kruijspantjallang, als ten erinering

van desen volkeren schuldige subordinatie aan d’E: Comp: die negorije eens

ten spiegel van andere te doen verstrekken, door deselve met den macht

der vlote te attaqueren, gehelijk in den assche te leggen, en meede in hunne

plantagien zoo veel mogelijk te vermoesten: soo als directe dan alles daar toe

gereguleert en werkstellig gemaakt, ook noch dien dagh, een uir voor zons onder„

„gang, zonder verlies van manschap en alleen met quetsing van een gemeenen

van de corre corre negorie Lima uijtgevoerd wiert en geschiede; in ’t gesichten

presentie van den bij mij gehouden orangcaija van rarakit Killebat, ten effecte

aen desen, dat nevens verscheijde hem versellende orangtouas en gemeen op de aller

submiste wijse, bij repetitie, zoo aan mij in ’t particulier, als naeder aen de weder gecon

„voceerde vergadering in ’t gemeen vergiffenis voor hem, en zijn negorie smeekte: ’t geen

hem daar op /:onder sirieuse bedreijging van bij eerst voorkomende klagten, ’t zij om„

trent ongerieflijkheijt, en veel meer eenig onvriendelijk tractement aan 'sCompl

volkeren: amboinase Jngesetenen: vrienden en onderhoorige, zulks insgelijke

te verwagten te hebben ./. gegundit; waar nae uijt groote wees en van veele ontstel„

„tenis bekomen, zich als beklaegde, over de onsekerheijt, waar in zijlieden, ’t zij als

direct onderhoorigh aen de Comp: dan wel den Coning van tidoor, al van langen

tijt waeren levende geweest, vermits dien /. zoo als zegde ./. aan den eenen kant sjaer

lijks zijne zendelingen derwaards zond, om van hun, als desselfs gepretendeerde

tribuitarissen, eets ten eenigen homagie aftehaelen, en aen de andere kant

dat ook zij nooit ./. geene rottang van d’E: Comp: als andare desselfs onderdaenen

om de zulke aftewijsen, ontfangen zouden hebben; met bij gevoegd versoek, dat

daar meede begunstigt, ende vereert mogten werden, waar mede /:om te ontwae„

„ren ’t zij in hoe verre dien suppliant dat versoek regten ernst zal wesen /. dan

wel in tijds noe vereijs van zaeken tot nader dispositie /. denselven herwaerds

gerenpoijeert, en weder vertrek nae zijnde negorie gepermitteert heb, terwijl in„

tusschen: