closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tusschen de zaeken alhier verricht zijnde, den cours verder om den oost stallende, vervolgen

Den 31:' October svoormids: om 1: uur voor ’t eijland keffing arriveerden alwaar met 3: schorten

uijt kleen geschut verwelkomst wiert, uijt de negorije in ’t beshuijen keffing genoem

van waar den orangkaijs, ook direct met zijne orangtous, en veele volkeren aanb„

komende, mij berichte, dat alle inwoonderen van noch negen aldaar zijnde bijsonderen

negorien, op ’t gezicht van ’t vuer van de wamma Rarakit, deselve alle ver„

„laeten en dese aan den Ceramsen wal, en andere over p=lo Gisser na Ceeram Lauw

en Goram geritireert waaren; waar door dan ben voorgekomen geexreest, om de nast

openstaande rekening, over ’t vermoorden, op den 21:' Iulij 1754: van den steur„

„man van sComp:s kruijs Chialoup De vreede Christiaan Goldbrand, met

dese of geene, van hun in persoon te kunnen sluijten: vermits ten eenen

den voorm: bij mij aanboond gekomen orangkaija en volkeren die negorie, noot

als aan dien moort handdoedigh beschuldigt zijn geweest, maar ten Contra„

„rie zelfs staende vergadering, door den daar bij present geweest zijnde ma

„troos Barend sluijten en zoldaet Mattheus Risikotta, daar van geheelijk

g’excuseert en teffens zoo wel door die, als den op mijne Corre Corre mede geno„

men stuurman Coenraad Geerkens, en andere / meermalen op kruijs togter

henwaards geweest als een man, van wien althoos alle gedienstigheijt en hul„

„pe ontfingen, voorgedraagen, En voorts mede noch, door den intussen intgelijken

aan boord gekomen orangkarija van p=lo Gisser vesekert wierde, dat de door

desen, bij dat geval, tot ontzet der doenmaels aan de wal geweest zijnde ove„

rige manschappen, gedaene adjudes, hem selfs, ’t gewaaar van verjagde ofte vermnd

te zullen zijn geworden, had op de hals gehald, ten sij hij orangkoeija hem niet vroegtij„

digh genoegh g’adsisteert had: weshalven dan ook zulks ./. zoo wel als uijt

speculatie dat ’t beter zoude wesen den een of ander, den inwooning alhier bij

gratie en dus tot verpligting te vergunnen, dan dese met allen verjoegende, dit

broeijnest voor allenhande schuim en den inval van de eerste aankomende

geheelijk ledigh te maken /. mij nae gemneen advis van rade heeft doen goed

vinden, dien orangkaija met zijn volk en negorie, uijt de voorgenomen er

reeds geresolveerde rasering, van verders dit Geheele eijland te spaaren

of overlaeten, en voor alleen onheijl te secureeren, ’t geen dan ook :/.aer

hem belooft :/. heb doen praesteeren, met een kring om dien negorie te lo„

„ten staene terwijl intusschen alle de overige, en teffens mede negen sits

diverse.