closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143:

diverse, grootere en kleendere mahoelijs ./. vaertuijgen ./. in den brand gestoken, verteert,

de gevonden werdende boomen ongekapt, en daar mede den dagh gepasseert zijnde, ’t

volk van den arbeijt vermoeijt ./. weder aan boord heb doen komen, als wanneer deselve

een oud drie ponder stuk geschut, mede, bragten, onderwelks den stroomen wiert favo„

„rabel bekomende, en alhier niets meerder of anders te verrichten zijnde :/resolveerde

’t gat van keffing door te loopen, ’t welk met de ganschen vloot noch dien avond gelukte

terwijl thans den wij tot hier toe bij gebleeven, of Lieven in ’t vrindelijke aengehouden

orangcaijes, van hatilen, en waroe, tot weder vertrek nae hunne negorien afscheijd

gaeve: En den orangkaija van p=lo Gisser mij kloegde, dat den Jonst op den kruijs

togt geweest zijnde Steurman Fredrik Holst, zomwijlen, dese en geene, in die

quartienen wel tot overlaests strekte, indiervoegen als VE reeds den 1: xber pass=o

daar van mondeling Communicatie gegeven hebbe tot provisioneel mijne disposi„

„tie, om deselven voor ’t eerst in zijn dienst alhier aentehouden, afwagten, wat zoe„

ken of beschuldigingen, in tijds tegens deselve ingebracht, ende bewesen zullen

werden, door hun die iets te kaegen hadde, en ik alle herwaards gerenvoijeert en

/:ook tot de spoedigste overkomst ./. en pasee verleent heb. dogh wat sal men

Juist al van desen zeggen, ’t is zoo ’t mij in ’t gemeen is voorkomen, rond„

„som alhier een ruijtschot in schuim van volk, die te assuranten zijn gewor„

„den, om dat misschien den plak al te lange daar aan gespaert is, gelijk

/. zoo ras niet van hier vertrocken ./. mij 'sanderendaags;

Den 1:' 9ber alweder gebleeke, in de negorije Enna= ma Verwaards den Corre Corre

Lillebooij :./. t vis net voerende ./. voor uijt geschept, in ’t voorgenomen vissen, van

de wal, met assagaijen en pijlen sodanig ontmoet wierde, dat ’t volk in de kleene

vaartuijgen tesamen werk had heelshuijd weder aen boord te komen, welke bestag„

tige brutalitijt in verachting van den hun in ’t gezicht zijnde sComp=s vlach, en

Corre Corre vloote en zelfs voor ’t spectacel van ’t doenmaels nogh sterk bran„

dende keffing niet heb mogen passeeren, maar directe met meede ’t afbranden

van die negorie doen revengeeren; bij welke getegentheijd aldaar een meenigte

pijlen, boogen, en afsagaijen, als ook ten eeniger speculatie diverse stuckies

koper geld met ’s E: Comp:s gewoone mark aan de eene kant, en op ’t re„

„vers gemunt, met diverse arabische Carracters, dogh wel als ’t voornoemste

meede eenige boulijs met nagulen van een Extra groote en op te gemeen

aansien van die wilde zoort die bij den inlander tjinke oetang /. bos na„

gaulem