closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„gulen / gehoemd werden, gevonden, en mij aan boord gebracht zijn, zoodanigh

als alle reeds aan VE:s vertooht: thans door Expresse gecommitteerdens ter mijne

presentie nauwkeurig gegarbuleert: En tot twee proeven, ter versending in

„plaetse in twee linnen zacken, met sComp=s

tijdts nae de hooftcachet verseguld, ook :/. zonder een eenigen echte of deugdsan

onder dien ganschen hoop /. bevonden zijn,

Den 2: 9ber snaemiddags 4: uur vervolgens voor de negorie Hatoemetten an„

„kerende, ontwaerde ik momentelijk aldaar, mede alweder den grootsten

onlust, en Confusie in den huijshouding tusschen dese volkenen, en die van

werinama, wijl zelfs deesen presenten dach, desen negorie /. door attacqu

./.zoo ten zee, als ter lande /. van Laastgem: in alle gevaer van overrompeld

te werden geweest waere, en hunne gevechten alleen geluckig door mijne aen„

„komst gescheijden wierden; nae dat die van Werinama egter daar bij reed

elf dooden en 3: gevangenen agtergelaeten, en die van hattoemettin seven

gequetsen bekome haddan, weshalven ik dan nae gestelde ordre voor de se„

kerheijt van dese negorie, den orangkaija en diverse orangtoes van hier nae

werinama mede name, tot verhoopte reconsiliatie, en hersteld van ruste„

’t geen;

Den 3:'/. smorgens half 6: uur aldaar g’arriveert nae bevinding dat voorn„

„mentlijk alle desen onrust :/. ten leedwesen van beijde negoris hoofden den eener

reeds 75:' en dan anderen 76: Jaeren oud./. uijt particuliere oneenigheeden en

quaad stokerijen van gemeene volkeren oorspronk genomen hadde /: van i„

fect waere dat nae den besten tusschen spraak, de vrindschap en vreeden

tot wederzeijts, en meede mijn genoegen, tusschen hun, en in ’t gemeen beijas

negoris volkeren, ten eenen nae slaends wijse, en ten anderen tusschen

dese oude lieden, met malkanderen te onhelsen en hunne baarden te trev„

ken, zeer gedistinqueert en niet zonder eenige ontroering onder de omstanden

bevestigt wierde; om welken te doen bestendigh blijven bij vergadering

goed gevonden zijnde, seekeren manassi, die bij alleen als den grootsten om

„rust maeker, en voornamen brouwer, der gezegde onheijlen gedebeteert wierd,

van daar op te lichten, denselven dan ook ten naederen dispositie herwaar

gebracht, En /:om geen wortelen, tot ’t weder op schieten van heijlloot in

kruijd over te laeten :/mede de door die van hatoemetten gehaalde kep„

pen, gevangenen, en diverse veroverde goederen, aen warienama heb te

ruch