closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151:

onrustige volkeren, gedefendeert zijn;

8=o zonder dat te eeniger tijt, de waere g’intresseerdens possesseurs, of vruch„

„gebruijkers, dientwegens gehoort,

9==e veel min, bij den een of ander wettige bewijsen van eigendom ingebracht

10:=e noch omtrent deselve eenigen tauxatie omtrent eenigh verlies schadens, of

den gesustineerden waar dij van een igelijks bomen Capitaal ge„

maakt is;

11=e dat zulks egter noodsaekelijk zoude dienen te geschieden, wanneer;

12:o

transport van eigendom, van den een aan den ander, ’t zij in ’t particulier,

of van den eenen negorie, aan den ander, alle differenten zoude moeten

beslissen.

13:0

dat die van haroeko, om ’t belang haerer volkeren en die fondssen hunner

negorie aftestaen, ofte te verkoopen, althoos tegens diergelijk transport

geprotesteert hebben; en

14=o

derhalven, dat op dese weijse, of door dat middel den rust en eenigheijt, tus

„schen beijden negories volkeren niet koste werden te gemoet gezien, die

egter wel te wensen waere;

Zoo heb ik ./. onder Correctie van eenigh, beeter middel ./. gedacht, de eerste modsae„

kelijkheijt te wesen, dat /. om den tot noch verborgen waeren staet van ’t

2

verschil zo in opsichte van ’t getal, zoorten, als waar bij der boomen ofte

plantagien te ontdekken ./. voor ’t eerst de handen in ’t geheel eens bos: en parthijen

niet alleen den libertijet te hebben moeten geeven, maar ook te ordonneeren,

om van werders kanten door de gepretendeerde, en bij dese dispuiten g'intresseerde prin„

„cipaele eignaars, nae eigen goed vinden zonder eenigen bemoeijenis van imand,

op te doen geeven, de naemen der gepretendeerdt werdende doijsons: ’t getal en

zoort van boomen: En voorts wat deselve bij specificatie, elk in zijn zoort, wel zouden

willen waardig tauxeren: Indiervoegen ik dan daar door ook bevonden heb, dat

de aangaeve der haroekoneesen na nevensgaande specificatie, een bedragen van

wel 11609½ rd„s en die der omaneesen alleen maar rd„s 1811½ monteert, en bij

aldien ./. nae ’t goed vinden in den Jonsten hongij vergadering:/: ’t wederzijts opgegeven

getal der boomen, tot equale prijsen gestelt wart, dat egter als dan den eerstgem:

die aan de laeste nogh rd:s 31757/8 komt te surpasseeren;

Om welkers billijkheijt, of ’t fundement van deese aengaeven dan wel

e:

t

de

hijnn

on

ij

„ten

rs

r„

ittij

om

ook

ftaan

ge

tot

sover

uw

in

nen

ee

40