closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dag Register van ’t voorgevallene op de Hongij

gedaan door den wel Edele agtb: Heer Meijert Jo

„han van Idsinga, gouverneur en Directeur de„

„ser Provintie Amboina met dies resorte soo

Rondsom Ceram als na de Comptoiren Laricque

Saparoua, en Haroeko, &=a beginnende,

Vrijdag den 14: october 1757: wanneer 'smorgens ten 10: uuren alle hoofden der presente corre corres, die de

hongij stonden bij te woonen, door ordre van den wel Edele agtb: Heer gouverneur

ten huijse van sijn wel Edele g’apoincteert geconvoceert, ende vergadert zijnde

nae toepasselijke aanspraak omtrend de reedenen hun op ondbod als convacatie

ter deser tijdt en plaatse, in de maleijdse taale voorgelesen wierd, de gewone Instruc„

„tien en ordres geduurende den reijs in de vloote te observeeren, ’t welk door sijn

wel Ed: gerecommandeert en voorts de vergadering gecommuniceert zijnde, goed

te hebben gevonden, den ondercoopman en secretaris van Politie Daniel Lacaze,

tot fiscaal, als mede den Boekhouder en secret=s van Iustitie Iean Guillaume,

D' Arnaud, als secretaris, der vloote aan te stellen, soo wierd na omvrage, goed

gevonden de reijs op morgen na middag ten 3: uuren /: t weer zulks toelatende:/

te onderneemen na al ’t welk den Natoulij off g’natahoedij dan wel ook anders

genoemt, Capitain Lauwt /: Capitain ter zee:/ voor zeijlder ofte wegwijser der vlote

als hooft van ’t zoogenaamde district mardica, van zijne sit plaats op gestaande

aan sijn wel Ed: kwame bekent maeken, dat de mooren van de Rodenberg tot noch nalatig waaren

om volgens ’t op den 16: april deses Iaers gevallen Politicq raads besluijt, met hem op zijne corre

Corre dienst te doen, waer op den orangkaij van Evengem: aldaar huijshoudende mooren, gehoort, verklaarde dat syn ren

„gorijs volk sich daer toe gansch onwillig toonde en wijl zulks nooijt geschiet waare hij orangkaija haar,

„lieden buijten eenigen publicquen opschudding, daar toe niet zoude kunnen constringeeren, ’t

welk bij zijn wel Ed: agtb: voor gecommuniceert gehouden wierde,

Saturdag 15:

Nagedane monstering der vlote ten half 3: uuren vervoegde hun de leeden des raads

van Politie, de heeren Petrus van Iongstal, de Capitains Boudewijn end'

Mares, den fiscaal De villeneuve, en Zoldij Boekhouder Iacobus Olivier,

de drie Eerwaarde heeren Predikanten Mijnikus, Griese, en Welberts, nevens

mede ’t geordonneerde geselschap ten vertrek op desen hongij, ten huijse van den wel Ed: agtb:

heer gouverneur van waar, sijn wel Ed: /:van allen en andere der gemeente verselt:/sigt

door ’t Casteel Victoria na ’t zee hoofd begaf, alwaer in het gemeen verdere gequalificeerdo,

en mindere s Comp=s dienaren, burgers en Chinesen, sig latende vinden, afscheijd van zijn

Ach

wel Ed: kwamen te neemen, met toewensing van 's hemels zegen tot een gelukkige en

spoedige voijagie, weshalven, dan zijn wel Ed: agtb: den heer gouverneur een jgelijk dn

omstanders daar voor bedankt, en deselve alle aangodes bewaaring bevoolen hebben,

in de Corre Corre Bonoa zig Embarquerde, onder uijtgeleijde van evengem: Eerwaar„

„den heeren predicanten, en voormelde leeden des raads /:Excepto d' Heer oppercoopman,

van