closeTerug naar inventaris

Transcriptie

159:

bevonden zijnde, zoo strooijde zijn wel Ed: agtb: in ’t voorbij gaan eenige diverse munten, ten Effec„

„te dat directe alle vrees aflijde en met alle haast hals overkop tot ’t grabelen kwamen, tot dat

sijn wel Ed: agtb: reijs willende vorderen, om 11: uuren overland na de Laeijbaeij de wande„

ling aannam, en nae afscheijd andermael uijt meergem: fort al bij receptie gesallueert

aldaar om 12: uuren arriveerde, als wanneer opstonds de hoofden van de reeds g’arriveerde

vloot, tot de vergadering geconvoceert, op Eijs van den ondercoopman en fiscaal Daniel

Lacaze Eijss=r, Contra de hoofden der correcorres, van Halong, Htative en wakker

100

als na monsteringh hunne vereijschte manschap niet hebbende d’eerste in een

boete van rd=s 25:„ de tweede rd=s 22:, en den laastgem: rd=s 7: involge ’t Eerste

articul van ’t hongij placcaat gecondemneert wierden; Na welks de adsistenten

Iacob Knop, en Johannes Theodorus Fresel, nevens de sergeanten

Schols, en Mars, in vergadering geroepen zijnde, door den heer gouverneur

wierden ter hand gesteld hunne Instructien ter suijvering der sago bosschen op

Loehoe, en hennetello met recommandatie om dies inhouden stiptelijk te obser„

„veeren gelijk voorm: adsistent Knop en sergeant Mars, ten verrigtingh van

die Commissie ook voorsien van 60: beijlen met de corre corres van Halong, en

wakkal, na ’t buijten bosch op de Pouloticus off hennatello, en den adsistent

Fresel, met den sergeant schols, inselvervoegen met de Correcorres groot

Hative en die van kaijtetto, na ’t binnen bosch op Loehoe gedepecheert wierden

na welk alles zijn wel Ed: agtb: eindelijk zich bij den E: De Bonvoust,

na den huijshouding ten deser districte zoo wel belangende ’t gedrach der inlandse

hoofden omtrent hunne volkeren, 'slands Culture, als observantie van 's Comp=s ordres

g’informeert, en daar en tegen ook weder aan de gesamentlijke hoofden vernomen

hebbende, ofte van haere kant ook somwijlen ten aansien van voorm: hun hooft

Bonvoust dan wel iets anders te Communiceeren hadden, soo quamen deselve

van wederskanten, hun genoegen, en niets minder dan Eenige klagten te betuijgen

terwijl nogh thans de laastgem: dese gelegentheijd capteerden, om hunne meer„

maals gedaane instantien, tot Eenige recompens voor hun nieuw reeds twee

Jarigen arbeijt aan den muragie voor den redout, en andere 'sComp=s werken

eens weder voor te draagen.

onderwelks tot ’t middagmaal zig aan tafel begaff, doch nauwelijks geseeten

een favorabel Z= O=te wint opsteekende onder geleijde van ’t meergem: hoofd

De Bonvoust, den Eerw: Welbers, en leeden van de hongij vergadering ten

spoedigsten mede weder aanboord alwaar getransporteert, en door voorm: sijn

Eerw: en ’t verder alhier verblijvend geselschap van sijn wel Ed: agtb: en verdere

rijsgenoten afscheijt genomen, deselve aan de wal geretourneert en op ’t gewoone

seijn anker gelicht en zeijl gemaakt sijnde, met een frissche Z: O: wint bezuijde de

drie gebroeders Cours stevende na de Batoe Loubang, alwaer desavonds.

Circa ƒ2: uuren ankerden tot,

andag den 17: october, des morgens vijff uuren, als wanneer op zeijn weder gelicht, cours gestelt wierde na

het.