closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165:

komste op reeds gedaan op ontbod, tot morgen uijt te stellen, en derhalven

dat men thans alleenlijk dan maar verhandelen zoude, zoodanige saaken

als met betrecking tot den vloote ter rolle gebracht waeren, onderwelke

den orangkaijo van Camariang rapporteerde dat een van sijne volkeren

overleeden waare, die ter begraving geordonneert wierde soo als dan ook alhier

het middagmaal gehouden en om 3: uur sijn Ed: agtb: na boord vertrok alwaer

'savonds om 5: uur den orangkaijo van hatilen aanquame met een wijdluch,

„tig verhaal, omtrent den toedracht der oneenigheeden, waar in thans met

die van Zawaij gevallen waeren doch waar omtrent denselven Eeniger ma„

ten als alleen spreekende uijtgesteld wierde, tot den presentien van

sijne parthij en waar toe op,

den 23: Octob:

'smorgens ten 8: uuren zijn wel Ed: wederom onder ’t saluijt van 9: schoo„

„ten van de correcorre Bonoa en 11: d=o van de wal ter vergadering komende

dan daar ook verscheenen, behalven den tegenswoordigen radja van Zawaij

den oud radja desselvs vader die tot noch geheelijk niet gesien of ten voor

„scheijn waere gekomen, als ook op ontbod eenen Jman Sepattij en Epij,

den laasten capitain van d=o Negerij en voorts mede den orangkaijo van

hatilen, en van hatuwe, Bessij en andere daarom strekt leggende

die alle gezeeten sijnde, zijn wel Ed: dan op ’t reeds van gisteren declareer„

de dat vermits thans in ’t gemeende in twint en infeijtelijke onee„

„nigheeden leggende parthijen present en ter deser bij eenkomste ge„

„compareert waeren, sijn Ed. dan met deselve alleen ten oogmerk hadde,

om na ondersoek en bevinding van zaeken met gemeen overleg soda„

nige middelen te beraemen als allen verderen verwijdering ten gene„

„raalen onrust en ongeval van Elck de daar uijt reeds voor ’t geprooten haa„

„telijkheeden in ’t bijsonder voorkomen en uijt den weg soude mogen

ruijmen, tot weder reconsiliatie en zoo eene versekerde vriendschap, als

betuijgde hertelijk te wenschen dat onder hun allen als getrouwelijk

vereenigde gebuuren en te samen' Comp=s onderdanen altoos continuee„

„ren en bestendig sijn mogten, weshalven dan ook voor aff tot ’t naukeu„

„rigste ondersoek ende verseekerste Informatie, omtrend den oir„

„spronk en toedragt van alle dies en in sommige dodelijke gevolgen

aan een iegelijk versogte, daar omtrent elk afsonderlijk zijn verhaal

en vertoog te doen, met soo veel opregtigheijt als den minsten tegens„

spraak zoude onderwerpen wesen, met recommandatie, dat daar

en tegen nogthans, den een den ander de vrijheijt in ’t spreken sou„

„de laaten genieten, als eenig Contrarie parthij, voor zig op zijn beurt

mede ongetwijffelt pretendeeren, en als dan Jnsgelijks behouden

soude mogen, soo dat dan voor ’t eerst den teegenswoordigen Radja

desselvs vader den oud radja, den voorwaarts vermelden Imansepattij

Epij.