closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Epij den Capitain en verders de orangtouas, oudstens en regenten, of in ’t gemeende

gantschen parthij van Zawaij en vervolgens Jnsgelijks de orangkaijs van hatilen

Hatuwe, Bessij, en verders alle die zig wel deden kennen van hunner aanhang te welen

Elk in hunne verhalen zomwijlen onder noodsakelijke Crinnereng van ’t gerecommandeerde slen

„tium ter presentie van den sergeant posthouder gehoort en op naeuwkeurige onder vraging van

zijn Ed: agtb: aan wedersijtse parthijen tot Cathegoreese antwoorden ook bij dese vergaden

vernoomen wierd dat voor ’t eerst op

Sondag den 17: Iulij Iongstleeden den tegenswoordigen en oud Radja van Zawaj

op Eijs der alphoereesen van de negorijen Roemasokij en Roememonie, tot

eenigen arta boete vergelding omtrent zeeker uijt hunne negorien vermoord

vrouwspersoon op Roemala, buijten eenigen voorkennis van den alhier posthouden

den sergeant na de negorij Hatuwe gevaaren zijnde, omme dientwegens met

deselve eenig mondgesprek te houden aldaar in ’t huijs van den in desen meer„

„maals vermelden Iman Sepatij die volkeren hebben ontmoet en op ontken„

„tenisse contrarie defensie dat geene van hun zawaijers voor dies moorders

gehouden en zelfs. tot noch niemand niet bevoust of aangethoont koste

werden, waer ’t lichaam of ’t andersints altoos bewaard en onder

dese woeste volkeren ten Eeren hunnen negorijen in hunne balleuwen, ver

„gadert plaatse ofte recht huijsen opgehangen werdende koppen, hooft van

dit mensch gebleeven of vervaaren waaren in woorden geraakt zijnde

dan sulx soo hoog waare gereesen dat den tegenswoordigen radja van Zavaij

sijn vader daar latende na sijne negorij te ruch gekomen in aller hyl

en stilte sijn volk gewapenden in 7: stuks vaartuijgen in gescheept heb„

„bende daar mede als doen weder na hatuwe is te ruch gevaaren en door

verthoning van een ontbloote parrings ./. kapmes ./. die negorijs vol„

keren, als ten strijt of oorlog hadde uijtgedaagt doch dat sulx die van

hatuwe ./. na hunne verklaring ./. zulx seer onverwagt, en verwonder„

„lijk voorkomende, dies orangkaijo, den radja van Zawaij doemaals gelegt

en toegeroepen zoude hebben, dat wanneer tot den oorlog gesint waaren

als dandes anderen daags deselve veel voorsigtiger ondernomen soude

kunnen werden, en zijlieden hem ook niet eerder verwagt soude

hebben, dan voor en al eer ten minsten zijn vader sich weederom

van daar geretireerd en in veijligheijd gesteld hadde; alhoewel den

radja van Zawaij omtrend zulx wilde betuijgen dat alleenlijk die

sijne gantsche onderneming tot dies verlossing, van den gedrijgenden

moord door vorengem: alphoereesen geschiet en daar door ook dese„

„ve wederom uijt hunne handen, in zijne negorij te ruch gekomen

waere, doch van alles welks die van hatuwe, doenmaals aan den

door den Zergeant afgesonden zoldaat Pieter Lambortus Lucas

betuijgd.