closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167:

betuijgd hebbende, en als nog betuijgen gansch onkundigt te zijn geweest, en als

noch te wesen, en ook niemand noch orangkaijo of regenten dier negorij daar

van ook beschuldigt werdende dan dien avonds alles daar bij bleeve beras

tot maandag den 18:' als wanneer die van hatuwe met 3: wel bemande en

als ten oorlogh g’Equipeerde mahoelijs vaartuijgen in zulke gelegentheeden

gebruijklijk sig voor sawaij verthoonden en te gelijk /: na ’t betuijgde

van den posthouder ./. kort daar na een trop van meer dan 500: alphoereesen

over ’t gebergte marcheeren quamen, ’t welk hem doenmaals op zee, bij die van

Hatuwe ten vergeefse vermaning tot ruste gevaaren zijnde ’t veijligste haddoen

denken wederom te keeren, en in die twee spalt en rusie voor zijne post

te sorgen, met directe zich in postuur van defentie te stellen, waar door so

als vermeende ook op dien dagh, zoo wel als op den 19: en 20::/. wanneer

diergelijks hervat en gecontinueert wierde ./. alle dadelijkheden van wederskan,

„ten waeren voorgekoomen, na welks hij posthouder op den 21:' Iulij nader tentamen

tot volkomen bevreediging willende doen na hatuwe gevaaren, en aldaar alleen

van den orangkaijd, doch geene der gesamentlijke orangtouas, ontmoet en der hal„

„ven genoodsaakt geweest waaren, om zonder iets te hebben kunnen tot conclu„

„sie brengen, weder na sijn post te ruch te vaaren, met versoek en daar op gedaane

belofte van den hooft regent, dat de orangtouas zoo wel als capitains, van voorgem:

alphoereesen negorijen, mogten en zouden werden opgeroepen tot een naderen bij

een komst, waar toe hij zerg=t posthouder op den 23: met diverse regenten van

persene weder na derwaarts gevaaren sijnde, dan ook den een en ander aldaar

quaame te vinden, dogh alle even gestoort en onhandelbaer over ’t affront, dat

zoo als zegden hun door die van Zawaij door ’t verthonen van den ontblooten par„

„rang waare aangedaen ’t welk dan hem post houder ./. zulks met een zalsje

soekende te versagten ./. tot den voorslag had doen komen om tot bevordering van den

rust aan hun 1: p=s parrang 1: stuk rood lijwaal 1: gom 5: schootels en 10:' kommen

of pierings vij wijse in diergelijke gelegentheeden wel gebruyklijke artas als voor recq

/:dog Egter op vraege sonder qualificatie ./. van de Zawaijers aen te bieden, en zulks

na dientwegens Eerst bij hun genomen beraadt ook gegeven had ten Effecte dat op

maandag den 25:' te gelijk nevens hem den radja enden Cassisi haloema van Zawaij

half weegen hatuwe, den orangkaijo van die en de capitains van voorwaarts voor„

„melde alphoereesen negorijen onldmoet en malkanderen de hand gevende, belooft had„

„den, rust te houden, tot tijd en wijlen sijn E: agtb: den heer gouverneur ten hongij al„

„hier verscheenen soude wesen, in dier voegen dan tusschen dese parthijen niet tegen„

„staande ook die van Zawaij doenmaals weijgerende geweest, en tot nogh geble„

„ven waaren voorm: aan de alphoeresen afgegeven goederen voor haar reecq: te

nemen geen verdere dadelijkheeden waaren voor gevallen, tot dat Saturdag den n

31: Iulij den orangkaijo van hatilen met 5: mahoelijs op Zawaij komende na zijne

ti

verklaring tot Communica en versoek dat vermits door de alphoereesen van hara„

„ele als schuts volkeren verbonden aan Sawaij, met voorkennis of wel Jnstigatie

van