closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den oud raija een van sijne negorijs volkeren, en mede wreijnig tijds nadat, een

onder hem gehoorende slavin gedood hadden„ Mnadien aangaande na 'slands wijse

recht gedaan mogte werden, doch vermits gevallig den vrouw van den sergeant

posthouder in den kraam bevielen, dat doenmaals in sulx weijnig uijtgewerkt

maar meer dan te veel onder den anderen een glasje gedronken, en daardoo

den ook ontstaan waare dat wanneer weder na boord van sijn vaartuijg

was komen te vertrecken, ook den stuurman van den des tijds aldaar ter

rheede leggende Cruijpantjalling den Peeperthuijn zich na ’t zijne vervoeg

en vijff schooten doende, hij orangkaijo in meening dat sulx tot sijn hormat

conneur geschiede, daar voor met een bedankt had, alhoewel die van zaa

wilden dat sulks aan hun ten oorlogs declaratie en den sergeant post

„houder dat ’t schieten van den Pantjalling geheelijk buijten sijne voor„

„kennis en na ’t gesegde van den stuurman ter Eeren van syn vrouw en

Jong geboren geschied soude wesen, zoo dat dan alles dese in desen conp:

„sien eeniger tijd gebroeijd hebbende, op Saturdag dan 10.' sep:t de nati„

„lineesen geconjungeert met de hotteneesen sigh met twee mahoelij

weder waren komen verthoonen omtrent ’t voor zawaij leggende Eijlantje

Tampherda en aldaar de van en na Zawaij varende alphoereesen van N

„raele waarnemende en van deselve als per represaille twee koppen geed

hebbende, daar mede doenmaals weder na hunne negorijen gevaren syn

diervoegen ook de Hatilineesen en Hottenesen op den 19: 7ber: met vo

deselvde 2: mahoelijs weder gekomen en tusschen ’t Eyland van hatuweer

„de vaste wal van de Zawaijse sagoe prauwen een man geligt en no

hunne negorie hebbende mede genoomen, den orangkaijo van hatilen

op Saturdag den 24:' dien gevangen met dies negorijs correlorn

en een mahoelijs weeder te ruch gebracht en met afgeschooren hair, doch

in nieuwe kleeding op de negorij Bessij aanden orangkaijs had overgege„

onder Excuus aan den serg=t posthouder ./. sdaags na dato ./. dat or

de sweevende oneenigheden en vermits den oud radja hem de alshoen

„reesen van horaele en Romolaard zoo onvrendelijk hadde op 't lijd

gesonden zich in persoon op Zawaij niet hadde durven vertrouwen,

„diervoegen sulks alles door hem orangkaijo geadvooceerd werdende dene

„ven noch daar bij voegde dat dese affaire dusdanig getracteerd haade

om sijn satisfactie reeds van die van horaele hebbende geen mist or

die zaaken meer ’t leeven te beneemen maar nogthans om van die

van Sawaij egter te thoonen dat sulks in zijn vermoogen sijnde

geweest hij hun dus had willen doen begrijpen dat geen meerdere

gelegentheeden tot verderen twee spalten oneenigheijt souder

willen geven. doch sulks soo als segde gehelijk niet beantwoords:

soo