closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169:

soo quame dan daar alverderen onderwaging van sijn Ed agtb: tot ’t uijt einde deser historieen

door weder zijnde parthijen consonante responsieven, noch voorts te consteeren, dat die

van Hutuwe ./: na hun zeggen ./. alle dese rusie siende uijt vrees van last te lijden dien

dagh een parthij alphaereesen van Hoelisiwa hadden ingehaald, en dat den 26: 7ber:

door vreemde alphoeresen een slavin uijt de negorij Persene onderhoorig aan Sawaij

gedood ware: als waar na den 29: den Radja van Sawaij met des negorijs corre

corre ten afhaal van volk uijt die aen hen verbonden negorij Sileman willende over„

„vaeren in ’t passeeren van Htatuwe daar in verhindert wierde, tot dat op Dings„

„dag den 4: deses die van Sawaij weder met 5: vaartuijgen :/:onder bewimpeld protext

aan den sergeant Posthouder om sagoe te gaan haalen ./. in zee gevallen ende alphoe„

„reesen van Horaehe en Sileman over land gemarcheert sijn, na de negorij Stati„

„len alwaar 'sanderen dags in den morgenstond een afgelegen huijs overvallende

1: manspersoon gequest 1: vrouw met twee harer kinderen om ’t leven gebracht

en noch een derde, een suijgent kind./. ’t welk door den val van den moeder onder

haar Lichaam gevonden is./. insgelijks./. dog soo ’t om dat wichts noch tegenswoordig

leven scheijnt meer toevallig dan soo helph bloeddrostig ./. met diverse moord kappen

gewond hadden, gelijk dan ook de hoofden van evengem: vrouw en kinderen in

de negorij Sawaij voor ’s E: Comp=s post gebracht nedergeworpen, door ’t sand ge„

„schopt en zoo wel door den radja als gemeene daar rondsom heen tussch door gedanst,

overgesprongen, en andere vreugdens met Tjakkelillingen en gezoel bedreven

en zulks selfs tot de uijtsporigheijt gekoomen waere, dat wanneer den serge„

ant posthouder hun sulks had willen doen nalaten denselve n in sijne buijten

den pagger staande wooning beset en na verklaring op eijs der alphoeresen van

Haraele genoodsaekt geweest waare hun door een present van eenige messen en 10:

neusdoeken te doen vertrecken onder Excuus aan sijn E: agtb: op reproche om„

„trend eene zoo grote Jnschrikkelijkheijd en als zeer lachieus gedrach om dat woes„

„te volk dat geen andere middelen geweten en ’t lossen van eenig geschut niet had

durven in ’t werk stellen, wijl de Sawaijse volkeren, onder den hoop vermegt voor

seekert mede sulks getroffen en aen hem een swaare verantwoording over ’t hoofd

gebragt soude hebben, en daarom best had gedacht, liever daar toe te resolvee„

„ren om rust en stilstand te krijgen, gelijk dan ook sulks gevolgd, en op sondag

den 9: deses voorm: alphoeresen van Horaele en Saleman door de Sawaijers

met hun corre Corre nadies negorijen te rug gebracht en door eerstgem: voor„

gem: hoofden der op Hatilen vermoorde vrouw, en kinderen mede genomen

waaren)

na welke dus omstandige jnformatien omtrent den toedracht aller deser

woestheden, dan al voorts ook door sijn E: agtb: aan den meermaals genoem„

„den serg=t posthouder soo wel als den radja en regenten van Sawaij alle an„

„dere alhier onderhoorige negorijen gevraegt of ook in eenigen anderen opsigten

enige klachten, omtrendt wedersijts gedrag en huijshouding in te brengen

ofte.

1

4