closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ofte te communiceren hadden, en sulks met neen beantwoordt sijnde: zoo quame ven

noch den voorm: orangkaijo van Lissabata klagten te opperen dat hij met sijn gang

negorijs volk door den moort van voorm: alphoeresen van Saleman aan 9:' kot

„sen sijner onderhoorige onlangs waare genoodsaekt geweest van de plaatse synerouw

negorij te verhuijsen, en sig onder nonialij te begeven met een vrij driftige vert

ning dat sulks door hem den een aff den anderen tijt bij represaillien wel weder

gererengieert soude werden, terwijl intussen niet onderijsterlijk die van da

„waij doch voornamentlijk den onrustigen aard van den oud radja daar van

al mede den schuld scheen te willen geven, sodanig dat sijn E: agtb: hem daar

op speciaal tauxeerende dog niets positive declareren kunnende, vermaa

„de omtrend sulks dan ook tegens dat district geen quade gedachten te

voeden en liever ter tegenswoordigen plaatse den ruste te houden danje

schuldig te maaken aan sodanige masacres van dikwijls gansch en al van hur

„ne onderlinge differenten onkundige en onschuldige menschen als districten

waaren omgegaan, dog alles welks Juijst met ’t meeste genoegen bij hem net

scheen aangenoomen te werden of in druk te vinden; terwijl intussen

een en ander meer en mingaande rakende genoeg door een algemeen ge

„roep, die van Sawaij als mede den voorm: Iman Sepattij en Capitain Epi de

schuldigt en verweeten wierden de grond oorsaeken van alle thans voor en w

haalde onlusten te wesen,

weshalven sijn E: agtb: dat verwaarde geraas goed vonde afte breken, met

alle die swistende parthijen en wederzeijtsen aenhang uijt de vergaderingt

doen vertrekken en sulks geschied den raed in overweging gegeven wat ten de

„ten herstel van een goeden eendragt en ruste onder alle dese soo seer overwop

leggende gebeuren te disponeeren soude wesen, zoo wierd na dient wegensen

verse discourssen te sijn gevallen, dan Eijndelijk met alle een parigheijt van stemme

verstaan, dat altoos voor ’t tegenswoordigen den tegenswoordigen radja desselfs

vader den oud radja Epi den capit=n van Sawaij en Iman Sepati van atuwe

van hier dienden te werden opgeruijmt en derhalven dan ook goed gevonden deselve

alle dirrecte arrest aan te seggen waar op weder binnen geroepen, en door sijn E:

agtb: onder Communicatie van ’t gedisponeerde van den presente radja degen

„ves met ’s E: Comp=s merk bestempelde rottang van gesach afgeEijscht sijnde

sulks dan ook op zijn wel Ed: agtb: ordre, door den vaandrig militair Pijma ges

„fectueert en te samen in den militairen wagt binnen den alhier leggende pagsse

overgebracht wierden, als waar na de orangtouas en regenten deses distrect

te samen tot 6: in getal gevraagt sijnde niet alleen wie in hunne negorijs zaaken

den naasten stam aan den radja waare maer ook wie sijlieden in dese Confuse

tijden tot herstelling eener goeden ruste wel de aangenaamste bij 's negorijs vat

„ren, en bequaamste tot ’t prointerim gesag oordeelen zouden,

Soo.