closeTerug naar inventaris

Transcriptie

171:

Soo waare ’t dat 5: van de voorm: 6: regenten met genoeg gemeene uijterlijke blijken

van genegentheijd de oudste van hun in Iaren en tweeden stem in de negorijes namens

hoelita daar toequamen voor te draegen, die alhoewel ’t scheen als off met dat ver„

„soek en recommandatie zoo seer niet gedient waeren, dan ook daar toe wierde aan„

„gesteld ’t geen in reguarde van alle overhoop leggende van gevolg waere, dat op

versoek van sijn E: agtb: alle te samen sich directe gereed thoonden ten versoe„

ning, vreede, en vriendschap zoo als dan een iegelijk te weten de regenten van

Sawaij, Hatillen, Hatuwe, Bessij, Nonialij, en Lissabatta elkander onderling

onder een vriendelijke dronk, bij handtasting met vergeting en vergeving van

alle ’t voorgevallene sulks betuijgden, alhoewel die van Lissabata egter daar om„

trent sich sodanig distingueerde dat sulks ten sijnen opsigten alleenlijk maar

omtrend Sawaij en geensints tot die van Saleman begreepen moeste werden, ver„

mits daar toe niet koste overgaan zonder bevorens eenigen satisfactie omtrent

’t verlies van soo veel van sijn volkeren te hebben ontvangen afte genomen,

waar om den heer gouverneur dit protext hier bij dede staken, en dus in verga„

„dering dan de zaaken afgeloopen sijnde dien provisioneel tot ’t gesach genomineerden

regent door ’t mede lid deser vergadering en fiscaal der vloote Daniel Lacaze,

den Pattij van Soelij en secretaris D: Arnoud insgelijks aande gemeente voor

dede stellen, in selver voegen sulks dan zoo ’t scheen ten allen genoegen onder ’t ge„

„roep van Hoesees geschied, mede sijn Ed: agtb: van den baleuw elk en een iegelijk

noch eens ten ruste en goede eenigheijdt vermaande, als ook goed vonde om ter beproeving

off ten volkomen redres en safisfactie van die van Hatilen en bloedvrienden vande in

desen meermaals vermelde vermoorden vrouw en kinderen derselver hoofden van

de alphoereesen van horaele niet te ruch te bekoomen soude wesen, de orangkaija

Hachij radja Ikking en apper nevens een den alphoereesen spraak machtig sijn,

„de soldaat uijt ’t guarnisoen alhier, Nicolaas Penno, naderwaards te senden

met ordre om uijt naam van sijn Ed: agtb: voor aff in ’t vriendelyke deselve te

versoeken, en bij weijgering des noods onder bedrijging van apparente hun oraan

genaame gevolgen op ’t eijsen, indiervoegen dan te samen /:s chopr m r een iegelijk

in geene verwagting van succes./. direct met die Commissie vertrocken, en den

christen orangkayo van Bonoa als ook die van Tamaleeuw Nonialij en Lis„

„sabata, op versoek de twee Eerste mits indispositie gepermitteerd wierden

om bij te ruch keering van den resident van manipa met den selven na hunne

negorijen te vertrecken, na welks ’t middag maal gehouden en sijn E: agtb:

van de regenten, negorijs volkeren, en gemeente afscheijt genoomen hebbende./.

/:als zeer vermoeijt ./. zich om 3: uur na boord begaff na ordre aan den vaandrig

Pijma, om tegens den avond voorn: vier gearresteerden, als den radja van Sa„

„waij, op de correcorre van manipa, kelang, den oud radja op de negorij Lima

den Cap=t Epi op Toebang manipa en den Iman Sepattij op die Camariang

te doen transporteeren ten versekert transport en na sulks tot versterking

van