closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van ’t guarnisoentje alhier 6: gem: militairen van de over den vloote verde

„de Comp=s granadiers ten verblijff te recommanderen ’t geen dan geschied intue

schen ook die van Horaele gesonden commissie met eender drie geEyjste hoof

„den ./. zijnde dat van den voorm: vrouw./. weder te ruch quamen, met Commi

nicatie dat de twee overige off die van de kinderen ontzegt ofte gewijgert

waaren, op Excuus dat boven in ’t gebergte na hun oppervorst gesonden souwe

wesen alhoewel vast gesteld wierde dat als noch wel zeeker in hunne baleeuw

bewaart en hangende waaren,

weshalven dan sijn Ed: agtb: daar op de vergadering hebbende doen slaan, de

leeden van den hongij raad momentelijk zig aan boord van den admiraal

vervoegden alwaar op sijn Ed: agtb: communicatie omtrent ’t halff volbrage

werk en propositie tot verderen vervolg verstaan wierd om tot een verhoof

ten thans verwagt werdend volkomen uijt einde en vollen satisfactien

in ’t een en ander de correcorres Hoetemoerij, zoelij, Caijbobo, en Baguala onder

den eersten directie en commando van den meergem: fiscaal der vloote Lacaze

nevens mede ’t manipees hooft Martensz: met sijne gemonteerde orembaai,

verseldt, van den thans tot ’t p=l gesacht genomineerde orangtoua van Sawaij

den secretaris der vloote D'Arnoud, en ten dienste mede den vorengem:

Zoldaat Penno weder derwaarts te senden met Comissie en ordre om

voor ’t eerst nogmaals in ’t vrindelijke te beproeven die noch manque„

te werde

„rende hoofden van voorsz: bij de kinderen magtig en in geval van geen

gevolgals dan hun te demuntieeren en directe t' doen Excecuteren alles

wat maar tot eenigen satisfactie, zoo door ’t over den kling doen springa

van alle in de wapenen gevonden werdende en tegenstand bediende als

de verwoesting van de negorij door ’t vuur en ’t omkappender vruchtboo„

„men strecken zoude mogen, waar toe teffens de versogt werdende gewe

„ren en ’t verdere benodigde afgegeven wierde en met ’t honneur aanden

E: Lacaze om als eerst in dese Commissie deselve geduurende den

wimpel van den top te laaten waijen gedepecheert wierde, terwijl

de verdere Jnlandse hoofden weder na hunne corre corres vertrocken

sijn Ed: voorts den vloot seijn doende van anker ligten onder ’t salus

van 11: schooten van de wallen 3: in contra om 1: uur weder reijs begiste

te vorderen na hatilen als wanneer den meergem: resident van man

„pa den E: martensz: als ook den sergeant posthouder gedimitteert wierden

onder linstige recommandatie aan laastgem: dat zich te wagten zoude hebben, om

in alle diergelijke raspalarien van den Jnlander zich nooit verder dan tot ver„

maning ter rust ./. en versogt werdende ./. ter vriendelijke en altoos onpartijdige tuspa

spraak te melleren, zonder ooit of ooit aanden een of ander als parthij trek

„kende eenigen werkelijken adsistentie te doen, en maar altoos ten spoe„

„digsten van alle voor vallen kennis gevende voor de zekerheijt van sijn pos

ter maintenul van 'sComp=s respect en gezacht te zorgen waarmede dan

vertrocken den vloot

maandag.

Ding.

Maa„