closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173:

Maandag den 24:'smorgens 9: uur voorde negorij Hatilen te arriveeren quaame, alwaar sijn E:

agtb: aan de wal door de noch presente leeden der hongij raad als ook den orang„

„kaijo, orangtouas en veele negorijs volkeren g’accompagneert en ontfangen

zijnde op den Baleeuw ’t hooft van voorwaarts vermelde vrouw aan des„

„selvs bloed vrienden ter hand dede stellen, onder melding wat middelen

beraamt had en verder ten Executie gesteld wierde om mede de noch ag„

„tergebleeven twee hoofden der kinderen insgelijks aan hune te versorgen

en over te doen brengen, dan wel dat bij mancqument die van haroele

stingen te ondergaan dat hunne negorij ganschelijk afgebrandt en verwoest

zoude werden, ’t welk met zoo veel ontroering dier naast bestaande en

vreugde der negorijs volkeren aangenomen en gehoort wierde, dat soo door

’t geween van den een als gejuijcht van den ander wij veel onsteltenis onstond,

onder welks te gelijk een ten tijde van dien moordt gequesten mansper„

„soon zich met sijne wonden en den broeder van den vermoorden vrouw

’t voorwaarts vermelde onder den moeder gevonden zuijgend kind met

diverse kappen op ’t ruggetje en in den arm ook te verthoonen quamen

als waar na sijn Ed: agtb: na ruijm een uur geseeten en diverse discourssen,

/:na deses tijds omstandigheeden tot vermaning ten rust en vreede met

hunne gebuuren ingericht ./.gehouden te hebben, een wandeling dede door

de negorij die men rondsom met voedangels beset zaege en onder des

ook ’t huijs daar den in desen vermelden moord geschied waaren; pas,

„seerde tot weder na de Baleeuw alwaar met een glasje de hoofden

en gemeene volkeren een vredig en gerust verblijf toewenste en voorts

onder uijt geleijde van de regenten weder na boord vertrok van waar

op

sdag

25:

'smorgens met sons opgang deden anker ligten met den vloot, om mits

’t doen maals hoog water wat buijten de voor desen negorij leggende,

zorgelijke :/. tans afgebaekende :/. revente lopen, waar toe ook den orangkaij

ten weg wijser aan boordgekomen waeren, met presentatie van sijn

dienst om den vloot tot keffing te geleijden, dat geaccepteerdt wierde

terwijl intussen de op den 23:' van voor Sawaij na Horaele afgesonden

Correcorres, na een geluckig succes hunner commissien en ’t mede brengen van de

gevorderde twee hoofden weder in ’t gesigt en onder den vlag quamen indier

voegen ’t beloop dier saken te blijken komt bij ’t rapport ’t welk dient we„

„gens aan sijn E: agtb: ter hand gesteld wierde als volgt,

Rapport Aan den wel Edelen agtb: Heer

Meijert Iohan Van Idsinga

gouverneur en Directeur deser Provintie, nopens

het door den ondergetekenden verrigte in die

aan.

i