closeTerug naar inventaris

Transcriptie

175:

granadiers die op de vier corre corren verdeelt sijn, nevens twintig gewapende

Inlanders van ider corre Corre aan de wal gerequireerd werden, de wimpel die

thans van de groote mast der corre Corre van Soelij waaijt aan de besaans mast

sal werden aangeslagen, op welk zeyn sonder manquement voorsz: manschap„

„pen aan de wal gewaapend zullen moeten komen de granadiers onder comando

van den Boekhouder D'arnout, de veertig man Hoetemoerij en Caibobo

onder Comando van den orangkaij van groot Hoetemoerij, aan de rechter vleu„

„gelt en de veertigman van Baquala en Soelij, onder comando van den pattij

soelij aan den linker vleugel, alle onder ’t generaal Comando van den onder„

„Coopman Daniel Lacaze verdeelden ’t Comp=s geweer als volgt,

Aan die van Roetemoerij twee snaphaanen en twalff scherpe patroonen

alsoo van vier particuliere snaphaanen voorsien waaren,

Aan die van Baquala twee snaphaanen en twalff scherpe pattroonen vermits

van twee particuliere snaphaanen voorsien waere, en niet meer als vier â vijff

man hadden die met geweer konden omgaan,

Die van Caibobo een snaphaan en twalff scherpe Pattroonen, alsoo van vijff

particuliere snaphaanen versien waaren,

Die van soelij een snaphaan en twalff scherpe pattroonen als benodigt,

werdende voorts goed gevonden dat de Taggentig Inlanders tot een veldtee„

„ken eendoek om het hooft zullen draagen ./.onderstond/ aldus geresolveert

dato voorsz:

october 'smorgens om 3: uuren maakten klarigheijt om te vertrekken doch

Den 24

alsoo de dreg van de corre corre Soelij aan de klippen onklaar was, konden

voor vier uuren niet aan ’t scheppen raaken,

Arriveerden om 7: uuren voor of omtrend de alphoereesen negorij Horaele, sende

opstond de gecommitteerdens als beslooten was na de wal, dewelke langh aan de

wal bleeven, en Eijndelijk voor rapport brachten dat de alphaereesen tot antwoord

hadde gegeven, de koppen niet te kunnen geven buijten consent van radja, en dat

sich in postuur van defensie souden stellen tegens alle ataque mitsgad=s dat

sigh weijnig bekommerden of haare huijsen in brand gestooken wierden, teffens versoe„

„kende dat nog eenige tijt mogte werden gepatienteert, tot dat antwoord van haar

radja ontfangen hadden, welk rapport ontfangen hebbende soo liet haar weeten

dat het niet alleen soude blijven bij het ruineeren van haar negorij en plantagies

maar indien niet opstondt gehoorsaamden ik gereed was met ruijm vijftigh

man met snaphaanen, buijten de verdere gewaapende aan de wal te koomen,

haar te dwingen tot gehoorsaamheijt, alsoo volk en tijd genoeg hadden haar te dwingen,

Waar op terstont weder antwoord kreeg dat de koppen zoude leveren Jndien haar cavaleros die

aanstrand quame, om deselve te brengen geen molest wierde aangedaan waar van haar hebben,

„de laten versekeren kreeg ik de twee koppen met versoek dat de Hatilingers haar

mede

1