closeTerug naar inventaris

Transcriptie

woenddag Den

Donderdag

26

21

_

mede de twee koppen wilden geven, die sij van haar genomen hebben, omtrent mindagte

anker van Intentie sijnde de courst recht door na hatilen te stellen dog wierde

wind en stroom daar in verhindert, sodanig dat genoodsaakt waaren de rheeg

van Sawaij te kiesen alwaar om 3: uur arriveerden en weder om 4: uur„e

„trocken en arriveerden op heeden alhier ./.onderstond./. wel Edele agtbaere

Heer ./.lager ./. uwel Edele agtbaere onderdanige Dienaar ./. was getek„

D=l Lacaze /.in margine./. Matileng den 25: October Anno 1757:

Omtrent welke en gehouden goede directie in dese Commissie hun E: bedankt en p=r se

Ed: agtb: orembaaij de voorm: hoofden tot overgave aan de vrienden aande wal gep„

wierden, terwijl Jnsgelijks den orangkaijs van hatilen ordre gave dat de twee in bor„

staande rapport versogte Coppen van horaele aan den mede Commissie geweest sijn

orangkaijd van Sawaij tot ter handstelling aan dat volk zoude werden afgegeven

En sij Ed: agtb: voorts de hoofden van evengem: Correcorres permitteerde alhier

ten ruste van hun volk eenighe tijd te vertoeven, om na zulks den vlag voeder

vinden op hattij, nawaards den caers geseth; om 5: uur mits tegenstroom in den

bocht van Iffel ankerden, doch kort na sons ondergang een frisse wond uijt dendug

westen en zuijt zuijt westen en mede den stroom te baat krijgende, wierd weder ze

gemaakt onderwelks 'snagts de op hatilen agtergebleeven vier corre corres in

vloot quamen, en met de seven glasen in de honde wagt off 's morgens halff vier

uur om tegenstroom ’t in den bocht van samma weder ten anker setten, tot

wanneer met sons opgang en mede loopende stroom weder geligt door schepens

'snademiddags halff 2: uur, ’t getij verloopen, voor Sammatoua anker wierpen

waar om halff 6: uur den stroom weder gekeert met roejen onder een staand zijlij

snagts ttot 12: uure tot in den bogt van Sarat advanceerden, en aldaar kavelden tote

Smorgens halff 7: uur wanneer weder met een mede lopende stroom anker geligte

„de, vervolgens ’t district van hotte passeerden alwaar den orangkaijo na gewoond

niet aan boord komende./. en sijn Ed: agtb: tot het vernemen van de reedonendie

onder

wegens imand na de wal willende zelken./. den orangkaije van hatilen sijndi

aanbood en met ’sComp=s groote orembaaij na derwaarts vertrok terwijl intuijen

de vloot ten eenen om nog van ’t gelij te profiteeren, en ten anderen om een bede

rheede dan wel alhier te vinden door bleeve scheppen tot halff 10: uur als wanneer

hotte kitjiel ten anker en ook evengem: orangkaijo van hatilen met die van hote oo

Vertamming

boord quame onder Excuus dat daar in door siekte aan den berrij berrij: /. valameringp ao

voeten:/. gelijk gebleek dat buijten selfs vermogens van te kunnen staan off sich opde

richten daar aan Laboreerde vinzindert waere waar op sijn Ed: agtb: ten Jnforma

omtrent 't op den 19: april J=o L:a in sijne negorij g’Exteerde tussen ’sComp=s kruijspantja„

„ling onder gesag van den stuurman Hotst, en eenige Tapouse vaartuijgen met den selr

in discours vallende, verklaarde dat sulks soo wel als ’t verlies van de hem opgenoemde goeder

in waarheijt bestaande, alles door dat volk mede genoomen en eender draijbaesen aanden

Capitain.

1

Vrijdag

Saturda