closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dag

Den

177:

Copitain van Roemasoal verkogt waar die hij orangkaijo wel had gesocht, van hun we„

27

der in te koopen doch dat daar in niet had kunnen reusseeren, ’t een en ander ampliceer„

„de met een verhaal dat den opgem: stuurman na sijne gedachten die vaartuijgen al te

lichtveerdig g’attaqueert en wat aanbelang den vaart der papouen op Ceram dat zij lie„

„den dientwegens zich omtrent roverijen van volk of andere overlast thans niet te

beklagen hadden vermits alleenlijk voor ’t meest slaven, Toutombes, Toudongs Loeris

doulangs en diergelijke snuijsterijen aanbrengende daar voor dan weer in goede vrien

„schap ’t meest sagoe, een stuk lijwaat, een kleedtje van 'slands Tabrijcq, een mes, of

een stuk ijser sogten, en sij lieden cerammers door den Continueelen vaart van

Banda en somwijlen mede van amboinase burgers ten weder troque van voor„

„melde die slaven daar toe in staat gesteld wierden sodanig dat wel scheen als te den„

„ken dat die papouen zoo zeer als gewoonlijk niet behoefden vervolgd te werden, waar

op hem in antwoord wierde toegedient dat sijl: ten vermijding van vroeger tijdse on„

„heijlen nochtans ’t voorsigtigste souden doen, met die volkeren geen te groote gemeen„

„schap te houden, en wanneer ’t waere, dat hun voor al Enig leed ofte onordentelijk heeden,

van 'sComp=s volkeren ontmoetenden dat daar van dan althoos maar ten spoedig„

„sten soude kunnen kennis geven, om te ondervinden dat 's Comp=s huijshouding, alle

desselvs onderdanen, althoos bij ’t billijke marntinueerende, waar door dank betuijg

„de, en voorts sijn weder vertrek na de wal versogt hebbende met eenige flessen

arak tot Lavement ’t zij dan voor den keel off na zijn versoek seer geswollen beener

en tegelijk ook sijn Ed: agtb: groetenis aan ’s negorijs volkeren gedepecheert, zijnde

voorts met den vloot om 10: uur met een frisse coelte uijt den noorden anker gelicht

en gezeijlt wierde, tot 's namiddags 1: uur, wanneer de windmeer na ’t Oosten

treckende en de stroom tegen vallende desselve op den hoek van Pouhou./. ook La„

„boan Timor./. weder afselten tot 'savonds 6: uur wanneer om den mede lopende

„stroom weder ’t huijsgehaald, ’t eerst met een kleijn luchtje uijt den N: O: en

voorts in de Eerste wagt uijt den Z=o en Z: z: O=ten scheppende en zeijlende tot ’t we„

„der kenteren der stroom, 'snagts 12: uur in den bocht van Elinama advancee renden

28

'smorgens 6: uur met stelte doch den stroom mede vallende wierd wederom an„

„ker geligt en geschept tot 9: uur als wanneer de wind uijt den O=t en Z:O: zoo begoste

door te blasen, dat genoodsaakt waaren den rae te strijken en halff 10: uur boven de

hoek van lingoa ./. na gissing 3: mijl van waroe ./. te ankeren, tot 'savonds 6: uur wan„

neer de wind bedaart, en de stroom favorabel, weder geligt en geschept wierde, tot

dat met ’t afgaen van de Eerste wagt off 's middernagts ’t getij verloopen bij de hoek

van Rihuiriehoe bewesten, waroe, met goed weer en stilte ’t wederzetten, tot

29:

wanneer om halff 6: uur ’t lugtje uijt den Z= W= en den stroom mede lopende weder anker

ligten en den coerss om den N= N=o O=t legden om de reven voor waroe boven te lopen onder„

„welks tot noch den orangkaijo drie negorij niet aan boord verscheenen sijnde, sijn Ed agtb: den ord=

vuurwerker Progars p=r den grooten orembaaij na derwaerts afsond, met ordre om bij ont„

„moeting denselven daar van de redenen, dan wel te vraegen off andersints liever soude

verwragten.

4

1

12

7

1