closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verwagten, dat aan hem als voor Iaaren eens weder een visite wierd gegeven, doch sulks wier

na dato buijten Effecte gesteld, vermits intussen eenen orangkaijs:/. Seriat genaamt ./. aan voor

quamen met verhaal dat den orangkaijo maliki nuw reeds 4: Iaaren overleden en aan hem

sijns vaders susters soons of neve ./. de voogdij over sijn naegelaeten minder Jaarig soontijen„

„roe opgedraegen, en mede ter bewaring ter hand gesteld had S: E: Comp=s rottang, die te

aan sijn Ed: agtb: presenteerde, met teffens een gecachietteerd papier dat zegde hem„

den stuurman der cruijspantjalling der Peperthuijn overhandigt te wesen en bein„

wierde in tehouden als volgt

Sondag den 9: 8ber 'smorgens de Clocque agt uure ean vagtt uug een vaartuijge

in de bogt van Talanga, en daar na toe geseijlt maar als wij onder dit land geko„

soo is de vaartuijg in de wind opgeschept en wij opgelaveert so lang als wij konde

maar door de swaare weers en buijen is de zeijl in stucken gegaen daar op moe„

wij noodsakelijk tot ankers gaan om de zeijl te verstellen ten 11: uuren tot aaho

gekomen in de bocht van Talanga met een swaere O: N: O: wind, agtermiddagt

2: uuren is daar volk van de Inlanders aen de strand geweest, maar niet ten

wat voor volk maar na presumatie dat volk van dat vaartuijg dat wij 'smorgen

gesien hadden en sij Sagalelen en schreuwen voor onse oogen en dat tot drie maan

toe en de Corperaal sijden dat wij moeste daar nae toegaan daar op geeft ik tot ar

„woord dat sal de halphoereesen uijt het bosch en hij seijde dat kan de volk wa

vaartuijg wesen, maar wij hadden de zeijlen noch niet klaar ten 4: uurenis te

weer bedaard en hij zijden dat is nouw stiller geworden, set mij na land metm

militairen en ik gaf hem ten antwoord als UE: na land gaat dan salik met

schuijt met gaen en mattroosen met gaen want als dat UE: na de schuijt komde

ten 4: uuren ik met 6: mattroosen en de Corperaal met 5: militairen aan h

gegaan met de schuijt en geweer en wapen, en ik het de corporaal na syn begeen

aanlandgeset met de 5: militairen, en ik met de schuijt buijten omgeroeijt, wan

dat was niet verre om te roeijen een halve mijl weegs en Wij bengelijk voor de rovie

gekomen, maar door de swaare branding kosten ik soo gauw aan land niet koon

als ik aan ’t land quam begosten sij lieden te schieten in ’t bosch bij de revier, war

de papou of Cerammers met pijlen booge en assigaijen en het ook een pr„

gedaan met scherp tegen de militairen en als sij eenige schooten gedaan had

ben ik aan land gekoomen om sij lieden te versterken en ik met mattrosen

ook eenige schooten gedaan in de bosch want dat was vol volk met tjedek

en sommige met baatje en witte tulbant om haar hooft zoo na mijn

dunk dat Cerammers waeren soo quam een Jnlandse soldaat tegenw

komt loopen, en ik heb hem gevraagt waar de andere waaren offwaard

corp=l ben, maar hij kosten mij geen antwoord geven, maar doch hij sijden als

dat hij gesien hadden dat de corp=l gevallen was met de schoot dat de ceremers

Papoe gedaan hadden ende militairen gen=t Simon Risikatta daar op vroeg

ik