closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165:

Maandag Den 31: In den nagt uur ’t anker in de bogt van kedda onder den tafelberg lopen lieten en

ten 5: uuren in den morgenstond ’t selve wederom ophaalden, onderwelks door de swaere deij„

ning het voorste nadies der forre Corre van oma in stucken geraakte, dat bij manquement

van een goed stuk hout niet anders te repareeren ware, als met de twee noch overige in

zoo verre te steijven en in staat te brengen, dat mede scheppen en in de vloot volgen

konde, door welke toeval dan ook de aldaar gevoerde Admiraals Combuijs op de

Corre Corre van Alang getransporteerd ende verplaats wierd welk alles de vloot eenig„

sints ophoudende, veroorsaakte dat sirca 10: uur de negorij quaus passeerde van waar

den orangkaijs en eenige orangtous aan boord gekoomen sijnde 11: uur eerst voor

keffing ten anker quame al waar door den N: W:t Negorij of wel ’t Eijgentlijke

Kessing met 3: schooten gesalueert wierden en de orangkaija zig ook kort na dato aan„

boord van den Admiraals Corre Corre vervoegde met berigt dat de Jnwoonderen van

noch 9 bijsondere Campongs deses Eijlands den brand van Nanama gesien hebbende

gesamentlijk hunnen gehugten verlaeten en dese in de bossen aan den Ceramsen

wall en andere over Poelo Gisser na Ceramlaut geretireert waeren, Excepto alleen

zijn onderhorigen die zich op strand vertoonden, terwijl sijn E: Agtb: intussen den groo„

„ten orembaaij afsond na Even gem: p=lo Gisser van ’s E Comp=s Chiampang die onder

’t gesach van den aldaar bekenden Boekhouder knop reeds eenige dagen voor

aff na derwaarts gedepecheert waaren en aldaar ten anker gesien wierde in den vloot

te doen komen, en mede jnsgelijks vergadering hebbende latende Convoceeren, ook dies

leeden aan boort verscheenen aan wien nageneralen welkomst Groete ter deser

rheede, declareerde, dat vermits in den Iaare 1754: op den 24: Iulij den gesaghebben den

stuurman van ’s Comp„s kruijs patjallang Christiaan Golbrandt, alhier ten Eij„

„lande vermoort en sijne bij hebbende doenmaals niet dan vegten der hand ontkoo„

„men waaren, zijn E: agtb: dan vermeende dat alhoewel dat schuijm sig uijt vrees

van toegepaste straff reeds geretixeert en verborgen hadde, en men derhalven

aen hunne persoonen geen satisfactie koste neemen men egter van dese rheede miet

koste verseijlen voor en al eer desselfs Graff besogt, en als ’t eenigste ter gedachte„

„nis van dien ongeluckigen, dit Eijlandt door ’t vuur en ’t omkappen aller vrugt

re

waa

boomen volkomen geraseert wierden ’t welk bij allen toegestemt dierhalven dan

ook aan den voren gem: orangkaijs van keffing ter vergadering binnen geroepen

gecommuniceert wierde, waar op den selven gansch trancquil met te seggen van

wel te weten alleenlijk van de Resoluties der vergadering te dependeeren te ant„

„woorden quame dat voor zich had gedagten dat sijne onbeschroomtheijdt om in per„

„soon met sijne orangtouas en zoo veele volkeren als hem versellende waaren

aan boord te sijn gekomen hem wel soude kunnen of hebben moeten ontlasten

van de suspicie, als off hij off sijn volk deel gehad zouden hebben aan dien moord„

waar omtrent zig onder andere mede Excuseerde met verhael dat hij /:schoon

doenmaals reeds met dat volk over ’t gemis van een van sijne Negorij in twist zijn„

de

1