closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„de /. egter niet hadde gemanqueert om zoo veel hem dien tyds mogelijk aan 's E: sen

volkeren adsistentie te bewijsen, waar door kort na dato den haat zoo waere t„

genomen dat hem ik sijn Negorij hebben geattaqueert gehad, en misschien

wel van daar souden hebben doen verhuijsen bij aldien den orangkaij van

p=lo Gisser aan hem geen gerede adsistentie beweesen hadde, met werder berog

alle ’s Comp„s volkoren off imand over eenig bij hem ooit omtmoet quaad om

„haeldan wel ongerieffelijkheijdt in alles wat ooit ’s E: Comp:s vaartuijgen of ri„

lieden benodigt hadden gehad te kloegen soude hebben; alwaarom dan sijn Ed: ig

daar op ook den onderstuurman Coenraad Geerkens nevens den mattroos Ba„

„rend sluijter thans bescheijden op den Admiraals als ook nog een soltaet sn

„mon Risakotta, die op Cruijstogten meer mulen aldaar aangeweest en de twie

laaste zelfs het geval van den moort aen voorm: stuurman Golbrand hadden

bij gewoont ter vergadering eens dede binnen staan, en sig op ’t gesegde Jnforma„

de tot een parige betuijging niet alleen dat over dien orangkaijo niets klagen

kosten, maar ook ter Contrarie dat denselven altoos als een goed en braafman

zig gedragen hadden met ’t zij waater of Brandhout aan hun vaartuijg fa„

hun ’t benodigde, ’t zij tot Levens middelen of gerieff te besorgen, en daarte al„

„toos zig zoo gerust bij hem als in hun eigen huijs vervoegden Indiervoegen ook vervlgtn

den orangkaijo van p=l Gisser ./. intussen aan boord gekoomen :/. sijn verhaal omtrent

’t gevaar waarin uijt hoofde van dien moord bij bij de overige volkeren van dese

Eijlande tot sijn ontsetting geweest waare Confirmeerde doch die ook te gelijk daar bi

voegde, dat sij lieden in de quartieren nuwen dan van des Comp: kruijsende voor

tuijgen ook wel dese en geene quade ontmoetingen en somwijlen ook wel ’t af„

dwingen van goederen onderhorige waaren, zoo als zich Jnsonderheijt beklaagde,

dat op den Jongsten kruijstogt door den stuurman Hendrik Mlolsteen vaartuij

van sijne Negorij./. waar op sig onder anderen diverse vrouwen bevonden:/ in be

„slagh genomen, diverse van ’t volk in de boejen gesett en die weederom mit

Eerder gelargeert waaren, voor en al eer aan hem een slaaf waaren toegesonden

’t geen op vraege aanaame gestand te doen, en te bewijsen met die lieden die

zulks in persoon waare overgekoomen bij aldien aan hem ./.na versoek:/ maar

een pasce direct na Amboina vergunt mogte werden ’t geen opstonds door„

dre van den heer Gouverneur zonder bepaling van manschap vervaardigt aan

hem ter hand gestelt wierde, met recommandatie, zoo ras mogelijk maar over let

komen en als dan de voorm: en alle andere klageren mede te brengen tot

als dan te besorgen recht en satisfactie met welke belofte den selven seer„

genoegd weder van boord vertrock en sijn Ed: agtb: met 3: schooten saluclur

„de welk voren gesegde dan alles dog wel voor al de verm: goede getuijgt

„se omtrent den Persoon en behandelingen van de voorgem: oranghon

van: