closeTerug naar inventaris

Transcriptie

187.

van de Negorij oud Keffing met betrecking tot dit Eijland of dies gemeene jnwoonderen

in Consideratie genomen sijnde sijn E: agtb: en vergadering de de resolveeren hem orang„

kaijo met de sijne uijt de overige van verwoesting te verschoonen, waar van den selven ver„

sekert blijdelijk weder na de wal vertrocken, terwijl intussen sijn E: agtb: desselvs op„

passers nevens van de vier in rang aan den Admiraal volgende Corre Cories, Kilang, soija

Hoetoemoerij en Erna ider 10: Coppen afsond met ordere om ten voorkoming van Confutie

en ten volle praestatie van ’t beloofde een kring om dat gehucht te slaan, om ’t zelve voor

onheijlen te secureeren, soo als voorts van elken Corre forre mede eenige volkeren aff dee„

„de steeken om alle verdere Negorijen, Campongs vaartuijgen, vrughtboomen en alles wat

bevonden wierd, door ’t vruur te rasseeren en omver te koppen„ ’t geen in weijnig tijds ook

aan die van quaus, Cotta Banda, Killoeboe, Killebia, alle mindere en mede 9 p„s

op de wal staande mahoelijs vaartuijgen sonder eenigen schaade aan den meergem: ver„

schoonden Negorij wierde uijt gevoerd tot dat ’t volk vermoeijd weder aan boord qua„

„me, en een oud verloopen 3: ponder stuk geschut en voorts eenige andere geringen buijt

meede bragten, Tot dat om 4: uur 'smiddags den stroom door ’t gadt van keffing begin

„nende te trecken voor de noch agter gebleevene appel geslagen en deselven aan boord ge„

komen zijnde, seijn van anker ligten gedaan wierde en de vloot weder aan ’t scheppen

geraakte als wanneer den orangkoijs van Hattilen en waroe die tot hier toe sijn

Ed: Agtb: versellende gebleven of wel eeniger maten gehouden waaren, hun afscheijt

verleent en na hunne negorij en ider met een klein geschenk gedimitteert wier„

„de, Jnselvervoegen ook sijn Ed: Agtb: p„r een op p=lo Gisser ten handel sijnde Banda„

se Chinees dien Tjoenko en een burger Michiel Helling./. ter verthoning hun„

ner passen luijdende op Ceram en Goram aan boord verscheenen:/ een brifje

aan den heer Gouverneur op Banda afsond van volgende Inhout.

1606

Banda

Aan den E: E: Erntfeste Agtb: Heer

Jacques Barriel

Gouverneur en Directeur Nevens den Raad Aldaar.

E: E: Erntfeste Agtb: Manhafte voorsieni„

„ge Heer en Heeren.

Thans op den Gewoonen Hongij voor keffing den chinees Tjoenko ontmoetende

heb ik mits desselvs kort aanstaande vertrek na uwel Ed: Gouverneurent niet

mogen na laten te Communiceeren dat om speciaal mij daar toe gemoveert heb„

bende redenen op gisteren de Negorijen Nanama Rarakit in de assche heb doen

leggen en thans keffing meede eens in zoo verre rasere dat alleen eender Campong„

off wel ’t Campong Keffing om de geduurige goede diensten van den orangkaijs aan

’s Comp:s volkeren daar van verschoone, om dus de gelegentheijdt van dese mijne

Cogt rondsom Ceram niet te versuijmen ter Executie van ’t geen aan diverse

omstandiheeden