closeTerug naar inventaris

Transcriptie

omstandiheeden bevinde al lange eens tydt geweest te zijn, omtrent welks in

formeel beandwoorden van uwel Ed„s wel ontfange missives tot nader gele

btiem

Gen

„gentheijt supersedere met te betuijgen dat met alle orrien altoos /:onderst:

E: E: Eentfeste Agtb: manhafte voorsinige Heer en Heeren ./:Lager:/ uwelEd:

gehoorsaame Dienaer en vriendt /: was getekend./. R: I: V=n Idsinga. /: in„

margine ./. In de Corne Corre Bonoa voor Keffing Adij ult=o 8ber 1757.—

En onder welk alles intussen den vloot met een opgekomen frisse N„o O=t wind p=rs Cus

„ser passeerende van daar met 9:' schooten uijt geschut gesalueert, en den sourstvan

Z: O:t tot Z=t W=t door ’t nauwe en droog van ’t gat gesteld wierde, tot dat met

sons ondergang ’t Eijlandje p„l Goffa W„t N: W=t en de hoek van keffing in ’t N:o

C=t ten C=ten mijl uijt de naafte wal peijlden ende Courss om de W: N: W: leijdem dog

alleekens den wind slappende wierd ’t weder den beurt van de roeijers tot t sher

„pen, onderwelks de orangkaijas van Quaus Gullij gullijen ourong om 8uw

savonds aan boord quamen met berigt dat alles in hunne negorijen wel gen

steld en te samen met hunne gebuaren in goede vriendschap leefden, dog dat die

van Hattoemetting en werinama in werckelijke oorlog waaren, na welke bood„

schap een uur â twee geseten hebbende en op iets van haare verkiesing onthaald

zijnde weder vertrocken en de vloot met 2: glasen inde honde wagt off.

Dingsdag den 1:' November 'snagts : uur voor de Negorij Enma ten anker quame alwaar smn

„gens met so=s opgang den sergeant mandoor van de visserij aan sijn sijn Ed: agtb„

rapporteerde dat vermits hij op gisteren na gewoonte met den Corre Corre Alan„

den vloot voor uijt geseijlt en vroeg tijdijg genoeg aldaar gekomen waere, om 't

net te trecken hij zig ten dien Einde ook wel na de wal had begeven doeh det

door ’t schieten met een menigte pijlen genoodsaakt geweest waaren

hun te verbergen en weder na boord te koeren vermits die volkoren niet

verstaan hadden dat imand aldaar een voet aan de wal zoude zttiw:

’t welk gehoort sijn E: agtb: met Communicatie van de Europeese Hongij raatd,

„lieden dede resolveeren omme momentlijk van die brutatle mathie :/:onder ’t gesigt

van ’s E: Comp„s vlag en vloote en zelfs mede voor den spiegel van ’t noch al

sterk brandende keffing:/ volle satisfactie te neemen met de Corre Corael Hoe

„toemoerij, foelij, Baguala en Caitobo, verseld van ’s Comp„s en mede des fiterat

gemonteerde orembaijen onder desselvs directie wat nader onder den wal to

voor de negoreij te depecheeren, met ordre om na voor aff door ’t kleijn ge

„schut genoegsame ruimte tot een verseekerde landig gemaakt te hebben hune

op hebbende militie en volk aan de wal te zetten en dien negorij al meede

in den brand te steeken ’t geen dan ook opstonds onder eenig tegenweer met p

„len ter uijtvoer gestelt wierde tot dat om halff 10: uur reeds alles verrigt 'tes

der