closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Woensdag den

5

189:

der vloote op sijen op anker ligtende met een frisse Bramsz Colte uijt den N=o O=t en

mede lopende stroom weder onder zeijl geraakt kort na dato door voorm: 4: in Commis„

sie gestelde Corre Corres gevolgd wierde, waar van de hoofden aan boord komende een par„

„thij pijlen en boogen, affagaijen en diergelijke Jnlandse geweeren dog ook tot enigen meer„

„beren speculatie twee volle boelijs met nagulen van een Extraordinaire groote zoot :/. in ’t

„Genaamt

gemeen bij den Inlander van de wilde zoort: en tjenke oetangij/ als ook nog diverse stuk„

„jes oude koperen munte aan den eene kant met ’s Comp„s merk en op ’t revers met

eenige aribische Carecters meede brachten sodanig als dat een en ander in diverse huij„

„sen der Negorij gevonden en mede /:van dat zoort nagulen:/ na rapport noch veele

verbrand waaren, waar voor sijn E: Agtb: dan allen bedrankte en die nagulen nasig

naeme terwijl intussen den vloot de Courss. langs de strecking van ’t land stellende goe„

„de vordering maakte tot dat magts ’t stilletjes werdende de scheppers weder te boort

moesten tot

2: welken dach als den blijden geboorte dagh van haare Koninglijke Hoogheijt Mevrouw

de princesse Douariere orangien en Nassauw Gouvernante onses vaderlands met ’t op„

„gaan der zon, aan boord van den Admitaal met 11: schooten onder ’t bijmoeken van alle

vlagge en mijnpels en ’t airtije op den Trompet van wilhelmus van Nassauwe

verwelkomt sijnde, ook vervolgens door den ganschen vloot indiervoegen Gecelebreert

wierde sodanig als een jgelijk door ’t lossen van geschut en hand geweeren, als

’t bijmaken van vlaggen onder ’t geschal van Frolijke Hoezees en muzijk in staat waare

dientwegens zijne vreugde te betoonen, welk een aangenaam divertisfement en ge„

tegenstiffom tot

zigt maakte onder ’t zeijlen dat in tot 't slappen van ’t Luchje gecontinueert wier

„de, tot halff 10. uur wanneer voor Hatuata ankerden tot dat om halff 11: uur„

de stroom meede lopende met een W=t en W: N: W=t wind weder zeijl maakte, en den

boerss bij de wind zoo veel mogelijk langs den wal stelden, onderwelks des hongij

raads lieden diverse andere en eenige Jnlandse hooften aan boord verscheijnende

aan sijn Ed: agtb: hunne Complimenten omtrent ’t Evenement van desen Dag af„

„legde en te saemen ten maaltijt gehouden deselve in vreugde passeerde tot sna„

middags om 4: uur wanneer de vloot weder ankerde voor Hatoemitting van waar den

orangkrijo ./: alhier Capitain genaamt:/ aan boord komende zig zeer onthuts Excuseerde

dat aldaar niet Eerder verscheenen waare om dat heden desen morgen, diverse van

zijne negorijs volkeren met vaartuijgen op zee en mede zijn district te lande door

die van Werinama geattoqueert zijnde, zij lieden derhalven werk hadden ge„

had, om hunne vijanden ofte keeren tot dat op ’t gesigt der vloot te rug gedeijnst en

geretireert waaren na dat in sooverre tot noch maar berigt had eenige doden en ge„

queste bekoomen, als ook diverse koppen en 3: gevan genen aan sijn volk hadden agter„

gelaten, die nevens 7: gequesten aan sijne kant waar onder ook sijn zoon die ’t dije

been aan stukk geschooten waeren, in sijn Negorij gebragt waeren, met versoek dat

om dien onrust direct weder na derwaerts vertrecken mochte ’t geen door sijn

E: Agtb: