closeTerug naar inventaris

Transcriptie

195:

der na hem toe souden treeden geschiede niet alleen met den hand te geven,

maar ook na over en weder hunne grijse baarden gevat en uijtgetrocken te hebben

malkanderen niet sonder ontroering soo wel van beijden als aenschouwers te om„

„hebsen en leedwesen omtrent ’t gepasseerde te betuijgen om welks bestendig te doen Con„

tinueeren de vergadering reeds onder de Examinatie, en ’t gelijk ’t verhoor van den meergem:

manassij had goed gevonden deselven als een schadelijk subject van hier te lichten

1

„waarom dan in verseekering op den Corre Corre van Soelij overgebracht en door den mede orang

kaijo van Hattoemetting na desselvs negorij om alles wat aldaar van Werinama

aangebracht en geborgen waare gsonden werdende, voorts dese vergadering met een ge„

mene dronk tot welvaart van beijde negoryjen gescheijden, en voor sijn E: agtb: na

sulks een wandeling gedaan wierde, door de negorij die rondsom gepallisadeert waere

en jnsonderheijt de kinderen seer schouw bevonden waar in directe veran„

„dering gemaakt wierde door een hand vol klein geld onder Eijge weijnige

die daar op momentelijk een ganschen hoop tot Compagnons in ’t grab„

belen kreegen, en sijn E: agtb: voorts bleven versellen, tot weder onder de

Balleuw alwaar den radja onder anderen een Lingoa plank die tot den tafel

in even beschrieven vergadering gebruijkt waere willende present doen zulks

gerefuseert en daar voor bedankt wierde, onder begeerte van sijn Eagtb: dat

dien tafel ter dier plaetse altoos staan mogte blijven, tot een geduurigen

gedagten is, dat aan deselve hunne tegenswoordige eijndigde zoo ongeluckige

verschillen met hunne gebeuren die van Hathoemetting beflist waaren ’t

welk aangenomen en voorts noch een vriendelijk glasje onder een pijpie gedron„

„ken wierde tot dat sijn Ed: agtb: even voor de middag afscheijt naame en na

boord vertrock alwaar door den Radja en orangtouas van werinama als ook

den orangkaijo van Hattoemelting bij geleijd 'savonds 5: uure de afgesondene

na derwaarts te rug quamen en voormelden 3: koppen ider gelegt op een aarde

schootel met wit Lijwaet toegedekt, als ook voorsz: gevangen en ’t geen verder

door hun genoomen waere mede brachten, ’t welk bij die van Werinama on

der protestatie dat nog Eenige weijnige andere goederen als ook wel voor al een

draeij bas en een goude slang manquerende soude wesen en onder belofte van die

van Hattoemetting dat sulks mede bevonden werdende souden ter hand stellen

geaccepteerd sijnde door sijn Ed: agtb: goed gevonden wierde om ten Eijnde van

saaken en vollen satisfactie niet alleen, maar ook tot aanbieding eener

hertelijke welmeementheijdt tot een bestendige vriendschap dat alles door den

orangkaijo van Hattoemetting ten overstaan van den onderCoopman en fiscaal

deser vloote en houder deses als gecommitt=s aan de wal op den Balleuw aan

den Radja en volkeren van Werinama te laeten overgeven, invoegen

dan daar toe ook ’t eerst die van Werinama en vervolgens voorm:

gecommitt=s en alle andere te saemen na derwaarts vertrocken bij kans

zoo ’t op dit mament scheen alles tot een gansch vrugtloosen lastige be„

zoigne

te

t.

5

12

„n

mn

t