closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197:

Sondag Den 6: 'smorgens halff 6: uur de vloot zich neffens de 2 van sohoko bevonde alwaar den stroom

soo strek uijtschoot dat sijn Ed: agtb: dien hoek passeeren willende

omme Amahaij aan te doen, niet tegenstaande ook selfs een touw wae„

„re aan den wal gebracht en met alle magt geroeijtt wierde geheelijk op ze gewor„

t

„pen, alhoewel nader hervat daar in ten tweeden maal verhindert wierde, ’t geen

en

deed resolveeren om /:den bocht over:/ den Courts na Hoealooij te stellen wijl van den

1dt

orangkoijs welken met die van Makarike, Souhoeko en Noulo was aan boord

t

gekomen reeds berigt waere aldaar niets te verrigten te wesen en den wind uijtden N:

ge

O: fris opblasende tot een gewenste reijs vordering daar mede 'snademiddags 2 uur ook

in den bocht van Hoealooij ten anker en ingelijks ’t hoofd van Saparoua den Heer

van Beusechem onder ’t sal uit van 9: en in Contra van 5 schooten aldaar in den in

vloot quame, terwijl intussen op ontbood den orangkaijs orangtouas en gemeene vol„

„keren van Hoealgjoij alhier aan strand vergadert wierden, ten verhoor en zoo mogelijk

assopiasee van hun reeds voorjarige onderlinge verschillen waarom doenmaals

ss

selfs hunne negorij verlaeten en in ’t bos zich geretireerdt hadden tot dat om halff

„„

4: uur bij een gekoomen, sijn Ed: agtb: zich nevens voorm: heer van Beusechem

en hongijs raadsleden na de wal begaf alwaar /door den orangkaijo en volkeren met

een dubbelt ranquet gewapende onder diverse writte vandelen ontvangen en tot on„

„der een bequaame boom ten vergadering geleijd:/ dan voorts een ieder aanspraake en.

et

kennis gave dat ’t oogmerk van den komst alten insonder waere, ten jnformatie

hoedanig tans den staat van zaaken onder hun gestelden te saemen levende wae„

S

„ren te gelijk hun permitteerde dat een Jgelijk daar omtrent wel ’t sijne

n

de Claereeren mochte, dogh dat egter niets wilde verwagten dat teegens

de waerheijt gevonden soude kunnen werden aan te loopen waar

die

op dan den orangkaijo segde, dat sijn volk alleen te onvreede waeren, om

n:

26 78

dat hun wat strikte tot den dienst der E: Comp=s in kappen van houtwer„

n

„ken branden van kalk en diergelijke ordres te houden quame doch de

„orangtouas en gemeene volkeren in ’t generaal weder daar en tegen

er„

dat sulks geensins de reeden, noch zij lieden daer in ooit weijgerende off

p

nalatig maar dat alleen van hem afkeerig waeren, voor al om dat hun

ne vrouwen en dochters, van hem bij Continuatie dese en geene onorden„ n„

telijkheeden ontmoeten, en onlangs nogh een swangere vrouw van sijn over„ nen„

„last met vrij geweest waare, ’t welk momentlijk een geheele partij, off wel

alle vrouw lieden van de negorij met een generaele attestatie tot veele

gerugts en hevigheijt Confirmeerden met te betuijgen, sulks aan sommige„

van hun selfs gepasseert te wesen, alles in sodanige termen die wel deeden

sien, dat alhier ten bevreediging in rust deser negorij niets dan door

dimotie van den orangkaijo, uijt zijn gesag te doen waere welhalven daar

op propositie bij de vergadering ’t eenen ander in overweging genoomen en 2.

zulks ook seijnde goed gevonden derhalven door sijn E: agtb: denselven dan ook sijn

rottang

157

e

e

ie

t.

1„

n

m

1

„e